ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 14/2561 เรื่อง การซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณโลหะในสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 12/2561 เรื่อง ประกวดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 11/2561 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กรมควบคุมมลพิษ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 10/2561 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพรายการรถยนต์สามล้อเครื่อง หมายเลขทะเบียน ศข-๓๒๖ กรุงเทพมหานคร และรถสามล้อไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๑ส-๑๓๑๔ กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 9/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ง่ายแบบเคลื่อนที่ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 8/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกลแบบเคลื่อนที่ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 7/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 4/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 8 สถานี และเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 20 เครื่อง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 6/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสำรองไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน UPS ขนาด 200 kVA วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 5/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกลแบบเคลื่อนที่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 38/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 3 สถานี วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 37/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 36/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน แบบอัตโนมัติ สำหรับตรวจวัดภายนอกอาฃคาร จำนวน 4 ชุด วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 35/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยแบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 34/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อถังเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 10 ชุด วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 33/2560 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 32/2560 เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  1 คัน วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 31/2560 เรื่อง สอบราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 30/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลระบบอาคารกรมควบคุมมลพิษ   จำนวน  1 รายการ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 29/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   จำนวน  14 คน วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 28/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 27/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา  วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 26/2560 เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขทะเบียน ๖ฌ-๘๙๓๗ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 25/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย จำนวน 2,300 เล่ม วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 24/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ประเภท วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 23/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 2 รายการ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 22/2560 เรื่อง จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตะกอนดิน และสัตว์น้ำ จำนวน 270 ตัวอย่าง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 21/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 20/2560 เรื่อง จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเลและตะกอนดิน จำนวน : 6 รายการ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 19/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจสอบคุณภาพการทำงานของระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 56 สถานี วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 18/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเตาให้ความร้อน และ ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิสำหรับ BOD วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 17/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (Service Contract) จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 10 แห่ง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 16/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 15/2560 เรื่อง ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กิจกรรม ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 14/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 13/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 รายการ (รวม 7 สถานี) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 12/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 11/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อก๊าซมาตรฐาน จำนวน 8 รายการ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 10/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 9/2560 เรื่อง ประกวดราคาบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 8/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 7/2560 เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 6/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 5/2560 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ (Auto-GC Service Contract) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 4/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดสารมลพิษ Aldenyde จากไอเสียรถยนต์ ระบบ Fourier Transform infrared Spectroscopy วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 3/2560 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 2/2560 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุงและปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (Service Contract) ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 1/2560 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลมแบบอัตโนมัติ (Wind sonic sensor) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 51/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อชุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 50/2559 เรื่อง สอบราคาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 49/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 48/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนแบบอัตโนมัติ พร้อมตู้สำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร และ เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 47/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 46/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจวัดควันดำ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 45/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 44/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 43/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลระบบอาคารกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 42/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 41/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 40/2559 เรื่อง ขายทอดตลอดเศษซาก วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 39/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 38/2559 เรื่อง จ้างดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 36/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง กรมควบคุมมลพิษ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 35/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 34/2559 เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมลิฟต์ อาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 71 รายการ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 33/2559 เรื่อง การขายทอดตลาด วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 32/2559 เรื่อง การสอบราคา วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 32/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 31/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 30/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2558 จำนวน วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 29/2559 เรื่อง วัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแก๊สอัดความดัน จำนวน 4 รายการ จำนวน 4 รายการ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 28/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุง (Service Contrat) จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 9 แห่ง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 27/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจสอบคุณภาพการทำงานของระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ (Audit Contract) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 26/2559 เรื่อง จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 25/2559 เรื่อง การจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องวัดความเร็วและทิศทางลม ชนิด Sonic (Wind Sonic Sensor) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 24/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารเคมี ระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry (GC/Ms) แบบเคลื่อนที่ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 23/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สารปรอทแบบอัตโนมัติ ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหย และชุดเตรียมอาหารสำหรับวิเคราะห์จุลินทรีย์ ปิดดาวน์โหลด วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 22/2559 เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารกรมควบคุมมลพิษ อาคารห้องปฏิบัติการและอาคารจุดตรวจและยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 21/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่น (Olfactometer Unit) จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 20/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่น (Olfactometer Unit) จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 19/2559 เรื่อง จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดินชายฝั่งทะเล จำนวน 25 ตัวอย่าง วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 18/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ (Auto-GC Service Contract) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 17/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 16/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา และเครื่องตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์และอนินทรีย์ในบรรยากาศด้วยระบบอินฟราเรด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 15/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 14/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 13/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (Service Contract) ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 21 สถานีด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 12/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองปริมาตรสูง) จานวน 3 ชุด วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 11/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 10/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 9/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 8/2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 7/2559 เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2559 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 6/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระบบการทำงานแบบ Dichotomous จำนวน 2 ชุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 5/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 4/2559 เรื่อง ประกวดราคาซ์้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 3/2559 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (Service Contract) ในสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาระดับผิวพื้น (เสาสูง 100 เมตร) จำนวน 5 สถานี วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 2/2559 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 1/2559 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 92/2558 เรื่อง จ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 งาน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 88/2558 เรื่องประกวดราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 87/2558 เรื่องประกวดราคาจ้างทาสีภายในและภายนอกอาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 86/2558 เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมพาทิชั่น จำนวน ๑๕๙ แผ่น จำนวน 159 แผ่น วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 84/2558 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 85/2558 เรื่องประกวดราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารเคมี จำนวน ๓ กลุ่ม จำนวน ๓ กลุ่ม วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 83/2558 เรื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ 30,000,18,000,13,000 บีทีบู จำนวน 3 รายการ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 82/2558 เรื่องวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตรฐาน จำนวน ๔ กลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 81/2558 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ จำนวน 15 รายการ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 80/2558 เรื่องจ้างปรับปรุงกระจกหน้าต่างพร้อมกรอบ อาคารกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 78/2558 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 7 รายการ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 77/2558 เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557 จำนวน 2,400 เล่ม วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 76/2558 เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หลอดเก็บตัวอย่างอากาศชนิด DNPH-coated Cartridge จำนวน 500 ชิ้น วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 72/2558 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 7100 รีม วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 70/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภททั่วไป จำนวน 3 กลุ่ม วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 66/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงของประเทศไทย ปี 2556-2557 จำนวน 1,200 เล่ม จำนวน 1 งาน วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 65/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันปรับเทียบระบบเครื่องมือวิเคราะห์ไอเสียและระบบควบคุมประมวลผลส่วนกลาง ห้องทดสอบรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนจ์ดีเซล จำนวน 1 งาน วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 67/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมห้องพนักงานขับรถยนต์ ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 64/2558 เรื่อง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557 จำนวน 1 งาน วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 61/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วัดอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 2 ชุด วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 59/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อขาตั้งอุปกรณ์ถังเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย จำนวน 5 ชุด วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 63/2558 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างต่อเติมห้องพนักงานขับรถยนต์ ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 60/2558 เรื่อง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทแก๊สอัดความดัน จำนวน 3 รายการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 58/2558 เรื่อง จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 57/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าและรักษาแรงดันไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 56/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับเทียบระบบ Chassis Dynamometer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 55/2558 เรื่อง จ้างต่อเติมห้องพนักงานขับรถยนต์ ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 53/2558 เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ จำนวน 10 ชุด วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 52/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจ้างปรับปรุงทางเดินพร้อมติดตั้งหลังคาทางเข้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 51/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาและเถ้าหนักจากเตาเผาขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดมูลฝอย จำนวน 8 ตัวอย่าง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 50/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่เก็บด้วยถังเก็บตัวอย่าง (Canister) เพิ่มเติม จำนวน วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 49/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ จ้างซ่อมพื้นกระเบื้อง บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 2-3 กรมควบคุมมลพิษ จำนวน วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 48/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 54/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 48/2558 เรื่อง จัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และวิเคราะห์ข้อขัดข้องเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 47/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อตู้ควบคุมระบบสัญญาณเพลิงไหม้พร้อมติดตั้งภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 ชุด วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 46/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับอาคารยกเลิกเครื่องหมายห้ามใช้ยานพาหนะ จำนวน 4 ชุด วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 45/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 44/2558 เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วน จำนวน 2 ห้อง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 43/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการตรวจสอบคุณภาพทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 62 สถานี วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 42/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อเสาสำหรับติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา จำนวน 1 ชุด วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 41/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 กลุ่ม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 40/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าว จำนวน 9000 ชุด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 39/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนดินท้องน้ำ จำนวน 165 ตัวอย่าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 38/2558 เรื่อง จัดจ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย จำนวน 5000 เล่ม วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 37/2558 เรื่อง จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 ชุด วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 36/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทแก็สอัดความดัน จำนวน 2 รายการ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 35/2558 เรื่อง ชุดวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณไอออน จำนวน 1 ชุด วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 34/2558 เรื่อง จ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารที่จอดรถชั้นใต้ดิน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด จำนวน 1 งาน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 33/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 ระบบ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 31/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจ้างซ่อมแซมเพดานและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 จำนวน - วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 30/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมพื้นห้องทำงานกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 5 ห้อง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 22/2558 เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารมาตรฐาน จำนวน ๖ กลุ่ม จำนวน 6 รายการ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 29/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จำนวน 1200 ตัวอย่าง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 27/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ CBFCM จำนวน วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 26/2558 เรื่อง สอบราซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (รายการย่อยที่ 1 ชุดเตรียมตัวอย่างของแข็ง และรายการย่อยที่ 2 ชุดวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณไอออนและการนำไฟฟ้าในน้ำ จำนวน 2 ชุด วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 25/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างภายในอาคารที่จอดรถชั้นใต้ดิน จำนวน 1 หลัง(4ชั้น) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 24/2558 เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 รายการ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 23/2558 เรื่อง จ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าวกรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2558 จำนวน 3 รายการ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 21/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ (Service Contract) จำนวน 17 สถานี วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 20/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 200 ตัวอย่าง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 19/2558 เรื่อง สอบซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 18/2558 เรื่อง สอบราคาซื้อชุดไมโครโฟนและเครื่องควบคุมเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 17/2558 เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 4,100 รีม วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 16/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ราย วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 15/2558 เรื่อง จ้างดูแลระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์(Safety)ของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 งาน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 8/2557 เรื่อง จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 200 ตัวอย่าง วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 14/2558 เรื่องประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 13/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 12/2558 เรื่อง จ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 75 สถานี วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 11/2558 เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะปริมาณน้อยทีละหลายธาตุ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 10/2558 เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ(IWIS) จำนวน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 9/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 8/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำ และพืชผัก จำนวน ๓๒๐ ตัวอย่าง จำนวน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 7/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกร จำนวน 1,296 ตัวอย่าง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 6/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 180 ตัวอย่าง จำนวน 180 ตัวอย่าง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 5/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 3/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ จำนวน 140 ถัง จำนวน 1 งาน วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 2/2558 เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์เก็บตัวอย่างตะกอนดินแบบแท่ง จำนวน 2 ชุด วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 1/2558 ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 3 กล้อง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 93/2557 เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 จำนวน 1,350 เล่ม วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 86/2557 เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชุดอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำและดิน จำนวน ๑ ชุด และชุดเตรียมสารอินทรีย์ระเหย (VOCs)ในตัวอย่างอากาศ(TDT) จำนวน 1 ชุด จำนวน 2 รายการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 85/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 84/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 3 กล้อง จำนวน 1 รายการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 83/2557 เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมสั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติ (ATS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงตู้ระบบควบคุมระบบไฟฟ้า (Load Center) ภายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ จำนวน วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 79/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรัอากาศแบบแยกส่วนของอาคารกรมควบคุมมลพิษ และอาคารห้องปฏิบัติการกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 12 ห้อง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 77/2557 เรื่อง สอบซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ เครื่องเตาให้ความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง และตู้เย็นรักษาสภาพตัวอย่าง จำนวน ๑ ตู้ จำนวน 2 รายการ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 74/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการ จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบประมวลผลและรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการเตือนภัย (EIS) จำนวน 1 งาน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 73/2557 เรื่อง สอบซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมติดตั้งระบบล๊อคปประตูอัตโนมัติ จำนวน 12 ชุด วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 72/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ จำนวน วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที 71/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลระบบอาคารกรมควบคุมมลพิษ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 70/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลระบบชิลเลอร์และเครื่องปรับอากาศ จำนวน วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 69/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 68/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 66/2557 เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 13 เครื่อง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 64/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี จำนวน 2 ชุด วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 63/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างทำระบบรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ จำนวน 5 สถานี วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 55/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 10 ชุด วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 59/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 1 งาน วันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 57/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 56/2557 เรื่อง จ้างทำระบบรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศไทย ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา จำนวน 1 ระบบ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 53/2557 เรื่อง จ้างปรับปรุงเบาะรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮม 9231 และ ฮภ 8392 จำนวน 2 คัน วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 52/2557 เรื่อง จ้างซ่อมแซมอาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1 บริเวณฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ จำนวน 1 งาน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 51/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2556 จำนวน 2,200 เล่ม วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 50/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน 70 ตัว วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 49/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1.โต๊ะเอนกประสงค์ 2.เก้าอี้จัดประชุม/สัมมนา 284 ตัว จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 48/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ชุดองค์ความรู้โครงการ CBFCM จำนวน 600 เล่ม วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 47/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี จำนวน วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 46/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (หลอดเก็บตัวอย่างชนิด DNPH-coatedCartrdge) จำนวน 300 ชิ้น วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 54/2557 เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมติดตั้งภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 ระบบ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 42/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 40/2557 เรื่องจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 700 ตัวอย่าง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 45/2557 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับใช้งานกับเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 5 กลุ่ม วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 39/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 43/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 กลุ่ม วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 41/2557 เรื่อง จ้างดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ จำนวน 1 งาน วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 37/2557 เรื่อง จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จำนวน 1 งาน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 35/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างการจัดทำ (ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร จำนวน 1 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 34 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 48 รายการ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 33/2557 เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 31/2557 เรื่อง ซื้อชุดประมวลผลข้อมูล และอุปกรณ์รายงานผล จำนวน 1 ชุด วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 29/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 28/2557 เรื่อง จ้างพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลมลพิษจากยานพาหนะสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 27/2557 เรื่อง จ้างพัฒนาระบบรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศของภูมิภาคอาเซียนผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 26/2557 เรื่อง จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 4 รายการ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 25/2557 เรื่อง จ้างดูแลระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ (safety) อาคารกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 รายการ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 24/2557 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 23/2557 เรือง ประกวดราคาจ้างสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการลักลอบทิ้งกากของเสียในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 22/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุง (Service Contract) จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 8 แห่ง จำนวน 8 แห่ง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 20/2557 เรื่อง จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกฎกระทรวงภายใต้มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จำนวน 1 งาน วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 19/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 675 ตัวอย่าง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 18/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างย้ายจอแสดงผลคุณภาพอากาศ ณ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 จอ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 17/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารมาตรฐานแก๊สผสม จำนวน 3 รายการ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 15/2557 เรื่อง จ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 49 สถานี วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 14/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ข่าวสารอากาศและเสียง จำนวน 4 ฉบับๆ 1,500 เล่ม จำนวน 6,000 เล่ม วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 13/2557 เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS) จำนวน 1 งาน วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 12/2557 เรื่อง ประกวดราคาซื้อสำนักงาน วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 10/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ (Service Contrat) ในสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา (เสาสูง 100 เมตร) จำนวน 1 งาน วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 6/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทแก๊สอัดความดัน จำนวน 4 รายการ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 5/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภททั่วไป จำนวน 2 กลุ่ม วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 4/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารเคมีและสามาตรฐาน จำนวน 9 กลุ่ม วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 3/2557 เรื่อง ออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าว หมายเหตุมลพิษ ประจำปี 2557 จำนวน 5 ฉบับ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ ที่ 2/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงจอแสดงผลคุณภาพอากาศ บริเวณแยกลำสาลี จำนวน 1 จอ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด