ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์.2 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์.1 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 กลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการบริหารงบประมาณของ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด