ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ยกเลิก สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฯ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ฯ วิธี e-bidding วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (e-bidding) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายกรมฯ จำนวน 7 เดือน วิธี e-bidding วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ข่าว บทความ ในหนังสือพิมพ์รายวัน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเื่อใช้ในโครงการฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเื่อใช้ในโครงการฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ชข 2935 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื่้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกรอบใสเกียรติบัตตรเพื่อมอบให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในสถานประกอบกิจการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในการจัดอบรมเผยแพร่นโยบายฯ โดยวิธีเฉพาะเจะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดสัมมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อยืดโปโลคอปกและหมวก เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปี พ.ศ. 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ สลก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ สรส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ สรส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง และงานบ้านและงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน e-bidding วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 2335 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (e-bidiing) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ/ศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชนและสนับสนุนสถานประกอบกิจการที่ีมีการจัดตั้งแล้ว (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบัตรผ่านเข้า - ออกบริเวณกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธเฉพาะเจาะจง' วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม ล้าง เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง' วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง' วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ กค.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง' วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารฯ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารฯ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อซื้อตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 41 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายกรมฯ จำนวน 7 เดือน วิธี e-bidding วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ วิธีe-bidding วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการฯ วิธี e-bidding วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่องจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ วิธี e-bidding วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ เรื่อง จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ/ศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชนและสนับสนุนสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งแล้ววิธี e- bidding วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน e-bidding วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ/ศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชนและสนับสนุนสถานประกอบกิจการที่ีมีการจัดตั้งแล้ว (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯวิธีe-bidding วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสร้างการรับรู้ สิทธิ ด้านความปลอดภัยต่อแรงงานฯ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายกรมฯ จำนวน 7 เดือน วิธี e-bidding วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเพื่อการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูลกรมฯ จำนวน 7 เดือน วิธีe-bidding วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศเรื่องการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูล จำนวน 7 เดือน วิธีe-bidding วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง กองบริหารการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สรพ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง สรพ.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเพื่อการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายงานขอจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเพื่อการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฯ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฯ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดซื้อตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อและอุปกรณ์แก่แรงงานกลุ่มพิเศษ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อและอุปกรณ์แก่แรงงานกลุ่มพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 เครื่อง โดยเริ่มตั่งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 41 ระยะเวลา 9 เดือน เครื่อง โดยวิธี e-bidding วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๐ เดือน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการเช่าเครื่องถ่าย จำนวน 41 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูล ระยะ 9 เดือน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน' วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์สมุดทะเบียนฯ ใบรับใบสำคัญ และใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อควาทมปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางของรายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำชุดนิทรรศการ จัดจ้างพิมพ์วุฒิบัตรฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำชุดนิทรรศการ จัดจ้างพิมพ์วุฒิบัตรฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายข้อมูลกรมฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางซื้อโครงการติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์และข่ายสายสื่อสารฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ปรกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศจ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดจ้างดำเนินการสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีพิเศษ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ฯ โดยวิธีพิเศษ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีพิเศษ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกาศผลสอบราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดราคากลาง การจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล โดยวิธีสอบราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลสอบราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดราคากลาง จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิธีสอบราคา วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดจ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่รางวัล เกียรติบัตรปกผ้าไหมและปกพลาสติก งานพิธีมอบรางวัลฯโดยวิธีพิเศษ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาบริการสถานบันการศึกษาตามโครงการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ โดยวิธีพิเศษ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดฯ โดยวิธีพิเศษ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างจัดงานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 โดยวิธีพิเศษ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลสอบราคาการจัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดราคากลางจัดจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์.2 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์.1 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กำหนดราคากลาง จ้างดำเนินงานปรับปรุงทาสีอาคารและซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารศูนย์เด็กเล็กฯ(สมุทรปราการ นครปฐม) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างงานปรับปรุงทาสีอาคารและซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างดำเนินงานปรับปรุงทาสีอาคารและซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารศูนย์เด็กเล็กฯ(สมุทรปราการ นครปฐม) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จ้างพิมพ์ “แผ่นพับสิทธิหน้าที่สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ควรรู้” โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 กลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการบริหารงบประมาณของ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด