ยกเลิก สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตฯ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด