ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดมหรรณพารามฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบพิธ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพระนคร จำนวน 11 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา เรื่อง การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดสุทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนราชบพิธ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเรียนวัดมหรรณพารามฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเรียนราชบพิธ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเรียนวัดมกุฎกษตริยาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเรียนวัดสุทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศแจ้งความยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง รร.วัดราชนัดดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง รร.วัดวัดอินทรวิหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคางานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างฝ่ายเทศกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ฝ่ายเทศกิจ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายเทศกิจ - ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตพระนคร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างฝ่ายเทศกิจ จำนวน 356 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ฝ่ายการศึกษา-ราคากลาง โครงการ เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (19ก.ค.60) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ฝ่ายรักษา-ซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 16 รายการ (18ก.ค.60) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จำนวน 16 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าถนนมหาราช (ด้านข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งจรงจิตรบริหารธุรกิจ) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายโยธา-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าถนนมหาราช (ด้านข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งจรงจิตรบริหารธุรกิจ) ยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 12 - 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ฝ่ายโยธา ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-การจัดซื้อวัสดุสำหรับหน่วยการบริการเร่งด่วนกทม. BEST (3ก.ค.60) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 การจัดซื้อวัสดุสำหรับหน่วยการบริการเร่งด่วนกทม. BEST รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ... เชื่อมโยง
ฝ่ายการศึกษา-ประกาศการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงสังกัดกทม.เขตพระนคร (27เม.ย.60) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงสังกัดกทม.เขตพระนคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ... เชื่อมโยง
ฝ่ายการคลัง-ประกวดราคาจำหน่ายทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 249 รายการ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายการคลัง-ประกวดราคาจำหน่ายทรัพย์สินชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 249 รายการ ... เชื่อมโยง
ฝ่ายรักษาฯ-สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1490 ชุด (4ม.ค.60) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายรักษาฯ-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1490 ชุด (4ม.ค.60) ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา-ประมูลจ้างงานปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนัดดาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง ประมูลจ้างงานปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนัดดาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-ประกวดราคางานปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนัดดา วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพระนคร โดยฝ่ายโยธา ดำเนินการประกวดราคา งานปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนัดดา ในวันที่ 10 มกราคม 2560 และเปิดซื้อเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ในเวลาราชการ ราคาชุดละ 2,700.- บาท สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร. 0 2628 9066 ต่อ 6564 ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ (ครั้งที่ 2) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ (ครั้งที่ 2) ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-ประกาศแจ้งความสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ (ครั้งที่2) (6ธ.ค.59) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศแจ้งความสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ (ครั้งที่2) โดยเปิดทำการขายแบบในวันที่ 6 - 16 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระนคร ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา-ประมูลจ้างงานปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง ประมูลจ้างงานปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ฝ่ายเทศกิจ-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 374 ชุด (11พ.ย.59) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายเทศกิจ-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 374 ชุด (11พ.ย.59) ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพระนครเปิดสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่อมตรส ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2628 9066 ต่อ 6564 ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดพระเชตุพน วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-สอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดพระเชตุพน วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพระนคร โดยฝ่ายโยธา เปิดซองสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดพระเชตุพน โดยเปิดทำการขายแบบในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2628 9066 ต่อ 6564 ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา-สอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพระนคร โดยฝ่ายโยธา เปิดสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ โดยเปิดทำการขายแบบในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2628 9066 ต่อ 6564 ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา-ราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพระนคร โดยฝ่ายโยธา ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยเปิดทำการขายแบบในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพระนคร โดยฝ่ายโยธา ดำเนินการ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โดยเปิดขายแบบในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีทศเทพ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีทศเทพ ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีทศเทพ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระนคร เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีทศเทพ โดยเปิดทำการขายแบบในวันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระนคร ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา-เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระนคร เปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ โดยเปิดทำการขายแบบในวันที่ 13 - 27 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -15.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระนคร ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา - ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกถนนพระสุเมรุ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกถนนพระสุเมรุ ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกถนนพระสุเมรุ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกถนนพระสุเมรุ ... อ่านต่อ
ฝ่ายโยธา-ประกาศแจ้งความสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร (12ต.ค.59) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศแจ้งความสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร (12ต.ค.59) ... เชื่อมโยง
ฝ่ายโยธา-ประกาศแจ้งความสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกถนนพระสุเมรุ (12ต.ค.59) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโยธา-ประกาศแจ้งความสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซอยแยกถนนพระสุเมรุ (12ต.ค.59) ... เชื่อมโยง
ฝ่ายเทศกิจ-ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง (14ก.ย.59) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายเทศกิจ-ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง (14ก.ย.59) ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด