กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดําเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระเบียบ เงินทดรองราชการ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ... วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ [พนักงานราชการ กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน] วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี และการแจ้งสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด