เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
กพม. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย? วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กพม.ร่วมประชุมรายงานผลการศึกษาและระดมความคิดเห็น วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับพื้นฐาน ณ สถานประกอบกิจการในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 2 แห่ง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ระดับพื้นฐาน ณ สถานประกอบกิจการในจังหวัดชลบุรี และสมุทรสาคร วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สพม.ติดตามและประเมินการยกระดับของ สปก. ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ TLS8001-2010 จ.สระแก้ว วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สพม. ให้คำปรึกษาหารือข้อกฎหมาย กับ บ.เอเพ็กซ์ เซอร์กิต (ไทยแลนด์) วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน ดำเนินการประเมิน มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓ ณ สถานประกอบกิจการในจังหวัดสงขลา วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สพม. จัดประชุมคณะอำนวยการและประสานงานการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (Thailand Labour Management Excellence Award 2019) ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กพม. ประชุมคณะทำงานพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
การประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด