มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. .... วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๖๓ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ... วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 10-11/2562 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มติที่ประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเลครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 ส.ค. 61 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประชุมครั้งที่ 1/2562 23 ม.ค.62 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน /คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้บกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน มกราคม ครั้งที่ 1 14 ม.ค.61 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 9/2561 17 ธ.ค.61 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 10 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 11 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 10 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 8 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 6-7 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 13 มิ.ย. 61 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนผู้ใช้แรงงาน มิ.ย. 61 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2560 /คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 7-9/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสวัวดิการแรงงาน ครั้ที่ 11/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๐ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 9/2559 - 10/2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 6/2559 - 8/2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 5/2559 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ๑๕ ก.ค.๒๕๕๙ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 2 /2559 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 2 /2559 ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 1/ 2559 ,27 ม.ค.59 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผุ้ใช้แรงงาน ครั้งที่1 /2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2559 ,20 ม.ค. 59 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 16 ธ.ค. 58 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 9 /2558 เมื่อ 26 พ.ย. 2558 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกุ้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 8 / 2558 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 7 /2558 เมื่อ 2 ธ.ค. 58 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 11 /2558 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด