มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
มติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มติที่ประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเลครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 ส.ค. 61 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประชุมครั้งที่ 1/2562 23 ม.ค.62 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน /คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้บกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน มกราคม ครั้งที่ 1 14 ม.ค.61 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 9/2561 17 ธ.ค.61 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 10 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 11 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 10 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 8 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 6-7 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เดือน สิงหาคม 2561 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 13 มิ.ย. 61 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนผู้ใช้แรงงาน มิ.ย. 61 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2560 /คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 7-9/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสวัวดิการแรงงาน ครั้ที่ 11/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๐ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 9/2559 - 10/2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 6/2559 - 8/2559 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 5/2559 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ๑๕ ก.ค.๒๕๕๙ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 2 /2559 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 2 /2559 ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 1/ 2559 ,27 ม.ค.59 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผุ้ใช้แรงงาน ครั้งที่1 /2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2559 ,20 ม.ค. 59 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 16 ธ.ค. 58 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงาน สำหรับลูกจ้างในงานเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อ 11 พ.ย. 2558 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 9 /2558 เมื่อ 26 พ.ย. 2558 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
มติคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน/คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกุ้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 8 / 2558 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 7 /2558 เมื่อ 2 ธ.ค. 58 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 11 /2558 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 7/ 2559 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด