สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด