คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ ปี 2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูล 2559 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ของเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการระบบสถิติ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด