นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 - 2564 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่องเสร็จที่๗๗๘/๒๕๕๖ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินในการกําหนดอัตราค่าจ้างในส่วนของเงินเดือน วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่องเสร็จที่ ๓๐๑/๒๕๕๖ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินคดีอาญานายจ้างตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่องเสร็จที่ ๒๙๙/๒๕๕๖ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่องเสร็จที่ ๙๒๐/๒๕๕๔ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจนายทะเบียนตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นโยบายผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด