โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
 • การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 • นโยบายคณะรัฐมนตรี
 • นโยบายแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559
 • นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
 • นโยบายและRoadMapของ กษ.
 • นโยบายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
 • แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
 • แผนแม่บท
 • แผนแม่บทด้านการปศุสัตว์ไทย
 • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประาณ 2558
 • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -