ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.���������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(43 ราย)
32 (74%) 11 (26%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)
พ.ศ. 2563
(9 ราย)
6 (67%) 3 (33%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(30 ราย)
22 (73%) 8 (27%) 0 (0%)