ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ. สตูลทางกายภาพ ตั้งอยู่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(ชั้น3 หน้าห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)เลขที่ 888 ถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7472-4737
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
รายงานกิจการประจำปี 2564 องค์การบริหารหารส่วนจังหวัดสตูล
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขอสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล (ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล ทางกายภาพ ณ ชั้น 3 หน้าห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สตูล
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565
4 เมษายน 2565 ฝ่ายสถิติข้อมูลฯ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ อบจ.สตูล ครั้งทื่ 1/2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
โดยนายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล ในนามประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล โดยมีข้อมูลการประชุมดังนี้ 1.การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 2.การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 23 (3) แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 3.การเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 4.เรื่องเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (2566-2570) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด