ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564
ด้วยจังหวัดชัยภูมิ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.4/ว12590 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว จังหวัดชัยภูมิจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำผลการประเมินดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ถอดบทเรียน ปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ ...
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ด้วย จังหวัดชัยภูมิ มีหนังสือ ที่ ชย 0023.3/11151 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้รับแจ้งจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่ากฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 อันเป็นอนุบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 3 ก ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และมีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดพื้นที่บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพ เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติฯ เดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป จึงขอให้ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ อ่านต่อ ...
แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
วารสานมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด