ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการและบุคคลต่างๆ โดยทั่วไป (18/11/2564)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (23/09/2564)
นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สถานีขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (05/08/2564)
ลงนามถวายพระพร (05/08/2564)
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดบึงกาฬ (05/08/2564)
นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สถานีขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (23/07/2564)
อบจ.บึงกาฬจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) (23/07/2564)
นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตาม ผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ (07/05/2564)
นายก อบจ.บึงกาฬ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนงาม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (07/05/2564)
หัวหน้าส่วนราชการ สมาคม ชมรม ฯ ในจังหวัดบึงกาฬ นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายก อบจ.บึงกาฬ คนใหม่ (24/02/2564)