สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการ ดำเนินการ และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 199 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2564 (26/11/2564)
ประกาศ โครงการอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (27/06/2562)
สถานที่ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (29/03/2562)
สถานที่ติดต่อ (25/03/2562)