- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (21/09/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding) (26/08/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยข้างหมู่บ้านมัฆวาน ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ผิวทางหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ด้วยวิธีประ (24/08/2565)
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150.00 ตารางเมตร บริเวณซอยนวลศรี หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (17/08/2564)
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลเเคบ ขนาด 1 ตันฯ (17/08/2564)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 48 ตัว (10/02/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานีรถดับเพลิงย่อย บริเวณชุมชนเอื้ออาทรคลอง 9 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/01/2564)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (01/04/2563)
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณตรงข้ามวัดสระบัว ม 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (18/03/2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน บริเวณหมู่บ้านจิตภาวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ๋ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตารางเมตร ผิวหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา (28/02/2563)