กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (01/02/2562)