อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พระราชบัญญัติ (26/06/2561)
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26/06/2561)
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (26/06/2561)