เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (30/07/2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 (30/07/2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 (30/07/2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 (30/07/2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 (30/07/2563)
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2561 จังหวัดบึงกาฬ (คะแนนรวม 5 ด้าน) (02/07/2562)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561 (02/07/2562)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 (02/07/2562)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 (02/07/2562)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมันที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 (02/07/2562)