สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาเช่าอาคารและห้องน้ำ ห้องละหมาด ตลาดนัดควนโดน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปี 2560 (24/04/2562)
สัญญาเข่าห้องศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น(ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล) อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (25/03/2562)
สัญญาเช่าตลาดนัดควนโดน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และ สัญญาเช่าตลาดนัดชายแดนไทย - มาเลเซีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (25/03/2562)
สัญญาเช่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเดิม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (25/03/2562)
สัญญาเช่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเดิมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2561 (25/03/2562)
สัญญาเช่าอาคารและห้องน้ำ ห้องละหมาด ตลาดนัดควนโดน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปี 2561 (25/03/2562)