2.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการต้นแบบการสูบน้ำด้วยระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน จังหวัดชัยภูมิ บริเวณสถานีสูบน้ำ ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/09/2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (06/09/2561)