5.งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (02/11/2564)
สำเนาเอกสารงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับที่ สตง.รับรอง) (20/08/2564)
สำเนาเอกสารงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (16/07/2564)
เอกสารแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (13/05/2564)
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (25/01/2564)
งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563 (30/12/2563)
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (04/08/2563)
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2561 (13/07/2561)