3.งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (16/11/2564)
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (01/02/2564)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (16/10/2561)