1.แผนงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 16 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (17/01/2565)
เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไขครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (17/01/2565)
เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไขครั้งที่ 12/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (07/01/2565)
เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไขครั้งที่ 11/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (22/12/2564)
เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไขครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (22/12/2564)
เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 15 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (09/12/2564)
เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 20 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (09/12/2564)
เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (09/12/2564)
เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 10/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์กาบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (18/11/2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 19 ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (02/11/2564)