โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ประกาศ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการ ดำเนินการ และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 199 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ... อ่านต่อ
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด