ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
คำสังจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แบบทดสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สื่อประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
คู่มือต่างๆ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
บทความ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ผลการรับฟังความตอบท่าต่อท่าพ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ .... ) พ.ศ. .... วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
คณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 18/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 9 อาคาร สปน. วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
การประชุมคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 8/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สขร. ชั้น 2 อาคาร สปน. วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 19/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคาร สปน. วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการทดสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี2563 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เคลียร์คัด ชัดเจน เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63 ตอน : เราได้อะไรใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อบจ.บึงกาฬพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดจอกแหนผักตบชวา วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด