ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ส่งสำเนาประกาศจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0070 บ้านยาง-บ้านกลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ส่งสำเนาประกาศจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม-บ้านหนองแดงน้อย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนคอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์-บ้านวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านหว้าเฒ่า - บ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0135 บ้านหนองขาม – บ้านโนนดินจี่ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ(แขนยาว)ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และ โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกาดราคาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร อบจ.ชัยภูมิ ที่ กทอ.63-RE-04-02747 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 251 ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกาดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 38 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาบทาง ชย.ถ. 1-0101 บ้านโนนจาน-บ้านหนองบัวบาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งทิศตะวันออก สนามกีฬากลางองค์การบีหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด