ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150.00 ตารางเมตร บริเวณซอยนวลศรี หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลเเคบ ขนาด 1 ตันฯ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 48 ตัว วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสถานีรถดับเพลิงย่อย บริเวณชุมชนเอื้ออาทรคลอง 9 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณตรงข้ามวัดสระบัว ม 1 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนในชุมชน บริเวณหมู่บ้านจิตภาวรรณ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงน้ำรักษ๋ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตารางเมตร ผิวหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด