ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150.00 ตารางเมตร บริเวณซอยนวลศรี หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลเเคบ ขนาด 1 ตันฯ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด