ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเดียงตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ – บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเดียงตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ - บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเขวิก หมู่ที่ 8 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ - บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเขื่อนช้าง หมู่ที่ 15 ตำบลสังเม็ก – บ้านทุ่งขนวน หมู่ที่ 1 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางสี่แยกประปา - คลองน้ำผุด บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางเลียบคลองส่งน้ำ – ประปาแม่น้ำมูล บ้านโพนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ - เขตตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักดอง - เขตตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 - บ้านสำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ – บ้านจังเอิญ หมู่ที่ 3 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลอีหล่ำ- เขตตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านปราสาทเยอเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง - ห้วยทา - บ้านโนนแก หมู่ที่ 5 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง - บ้านจำนรรจ์ หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 - บ้านวังไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลหญ้าปล้อง - เขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองสาด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลไพรพัฒนา - ถนนลาดยางหมายเลข 2341 (สายบ้านไพรพัฒนา - บ้านโคกตาล) ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนลาน (ฝากบ้านหมาจอก) หมู่ที่ 1 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ – เชื่อมเขตตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ช่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนสมประสงค์ หมู่ที่ 13 – บ้านเขวา หมู่ที่ 4 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำคำ – เขตแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนสูง หมู่ที่ 8,13 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ – เขตอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 4 ตำบลดงรัก - เชื่อมเขตตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำคำ - บ้านเอก หมู่ที่ 5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ - เชื่อมเขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาง (บ้านไร่ไทเจริญ) บ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักดอง - เขตตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านซำตาวัน หมู่ที่ 17 – บ้านชำน้อย (แยกจากบ้านซำตาวัน) ตำบลหนองหญ้าลาด - เชื่อมเขตตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านจังกระดาน หมู่ที่ 3 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกระโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลกู่ - เขตตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านแซร์สะโบว์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก-น้ำตกห้วยสวาย อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกะกำโคกสว่าง (บ้านโนนสว่าง) หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียน - เชื่อมเขตตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตราด หมู่ที่ 10 ตำบลไพรบึง - เขตเทศบาลตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำาบลสายทางบ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 - บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกอเลา หมู่ที่ 2 - บ้านศาลากัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทัน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านดองดึง หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง – บ้านหนองไพร หมู่ที่ 19 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเป๊าะ- อำเภอบึงบูรพ์ – บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านซำ หมู่ที่ 1 ตำบลซำ - บ้านอีหล่ำ (หนองเครือซูด) หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านง้อ หมู่ที่ 2 (สะพานข้ามไปบ้านผักขะ) ตำบลน้ำคำ - เชื่อมเขตตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านยางปอ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ - บ้านหนองพะตา หมู่ที่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลอีหล่ำ - บ้านนานวน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอีหล่ำใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง – เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ - เชื่อมถนนลาดยางทางหลวงหลวงแผ่นดิน หมายเลข 220 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลกู่ - บ้านบึง หมู่ที่ 4 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านห้วยจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ - ศูนย์ปฏิบัติธรรมขันติบารมีธรรม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง - วัดสระกำแพงน้อย ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 – หนองแสนแสบ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 บ้านโท๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองหลวง - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองมะฮาด หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย - เขตตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่าตำบลสายทางบ้านหนองผือ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยจันทร์ - ทางหลวงหมายเลข 2341 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองคงคา หมู่ที่ 10 ตำบลขนุน – บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองกาดน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ - บ้านปุดเนียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ – เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านศิวาลัย หมู่ที่ 5 – หนองหัวลิง ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านศาลากัลพฤกษ์ หมู่ที่ 14 - บ้านขยุง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน - เขตตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลลิ้นฟ้า - บ้านโนน หมู่ที่ 7 - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8,13 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 19 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ - บ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านม่วงงาม หมู่ที่ 10 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ - บ้านตลาด หมู่ที่ 9 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านพอก หมู่ที่ 5 –บ้านหนองเข็งน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลจานแสนไชย - บ้านโนนแถลง หมู่ที่ 11 (บ้านฝากหนองสะมอน) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านบุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว - บ้านแข้ หมู่ที่ 1 ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านบอนใหญ่ หมู่ที่ 6 - วัดป่าโนนกอง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านนิคมซอยศูนย์ หมู่ที่ 8 คลอง 2 – บ้านนิคมซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฉลอง - เชื่อมเขตตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านนิคมซอยศูนย์ หมู่ที่ 8 คลอง 1 – บ้านนิคมซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฉลอง - เชื่อมเขตตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 - หนองช้างตาย ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 19 ตำบลสังเม็ก – บ้านจำนัน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ – บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 ตำบลบักดอง - ทางหลวงหมายเลข 2236 อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทับขอน หมู่ที่ 4 – โรงสูบน้ำไฟฟ้าห้วยทับทัน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 12 (หนองกว้าง) ตำบลน้ำคำ - เชื่อมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านซำตาวัน หมู่ที่ 17 – สามแยกรีสอร์ท ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านน้ำมุด หมู่ที่ 16 ตำบลบักดอง - เขตตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง - บ้านกันตรุม หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านพราน หมู่ที่ 7 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสนวน หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองรัง หมู่ที่ 4 ตำบลพยุห์ - บ้านโคกเพ็ก หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสำโรงธรรม หมู่ที่ 13 ตำบลสำโรงพลัน – เขตทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม - บ้านนกยูง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลกระแซง – บ้านตระกาจ หมู่ที่ 4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านพราน หมู่ที่ 7 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง - เขตตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ช่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสำโรงเกียรติใต้ หมู่ที่ 20 –บ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านอาราง หมู่ที่ 1 ตำบลพราน - บ้านภูฝ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ - บ้านจำนรรจ์ หมู่ที่ 9 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านบุยาว หมู่ที่ 2 - บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลกล้วยกว้าง - บ้านนานวน หมู่ที่ 1 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเก วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านเขิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขิน - บ้านสบาย หมู่ที่ 3 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (แยกทางหลวงหมายเลข 221 บ้านไฮ - วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยติ๊กชู - บ้านโอว์ปังโกว์ หมู่ที่6 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านอ้อ หมู่ที่ 7 - บ้านโท๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านโคกกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลอีหล่ำ - บ้านรังแร้ง หมู่ที่ 4 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำคำ - เชื่อมแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกร่องหนองคู บ้านโปร่ง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ลำห้วยศรีษะกระบือ บ้านโนนเยาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านเขวาธะนัง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านดอนหลี่ตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสมอ - บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ - ทางหลวงแผ่นดินสายราษีไศล – โพนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านขะยูง หมู่ที่ 1 เส้นหน้าโรงเรียนอนุบาลจอมจิต ตำบลขะยูง - เขตตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านวัด หมู่ที่ 3 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย - เขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านยางน้อย หมู่ที่ 8-บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลตาเกษ-เขตตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโพนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแขม - บ้านอีหล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนเค็ง หมู่ที่ 6-บ้านโพนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านยางเอือด หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง-โรงเรียนบ้านก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลขะยูง-บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโพธิ์เก่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ก - บ้านหนองออ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านโจดนาห่อม หมู่ที่ 3 - บ้านคลีกลิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองห้าง - บ้านหนองคู หมู่ที่ 11 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองกก หมู่ที่ 6 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล - บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านท่าคล้อ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองบักโทน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าคล้อ - เขตตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด - บ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสว่าง - บ้านดงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตะเคียนตะวันออก หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน - บ้านสะอาง หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านบก หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยเหนือ - บ้านแดง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลลิ้นฟ้า-บ้านยางชุมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเรียม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยเหนือ - บ้านบก หมู่ที่ 10 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านชำแระตะวันตก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยเหนือ - บ้านสนวน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนชมภู หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกลี้ยง - บ้านสะเต็ง หมู่ที่ 1 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางทางหลวงหมายเลข 2085 ตำบลหนองหัวช้าง-บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านแสนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านดู่ หมู่ที่ 1 - บ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ - เขตตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านไร่เอราวัณ หมู่ที่ 7 ตำบลเขิน - เขตตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 6-บ้านลุมภู หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง - เขตตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง - วัดสระกำแพงน้อย ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสร้างเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลยาง - บ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเล้า หมู่ที่ 7-บ้านเพียนามเหนือ (ลำดวนน้อย) หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ - บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ-เขตอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านขนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโพนข่า -เหล่ายอด หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 - วัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางถนนท้องถิ่นหมายเลข ศก.45-002 บ้านบาก (ฝากบ้านคูชอด) หมู่ที่ 1 ตำบลคูชอด - เขตตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านป่าฝาง หมู่ที่ 20 ตำบลโดด-โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน ๒๘ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสำราญ - บ้านตาแท่นตะวันออก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางชุมชนหนองยาง - บ้านซำ หมู่ที่ ๑ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านศรีโพธิ์แก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีแก้ว - แยกสายทางหลวง ๒๒๑ ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 28 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านดอนหลี่ตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสมอ - บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านดอนหลี่ตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสมอ - บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมาย อำเ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสำราญ - บ้านตาแท่นตะวันออก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านดอนหลี่ตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสมอ - บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางชุมชนหนองยาง - บ้านซำ หมู่ที่ ๑ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านศรีโพธิ์แก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีแก้ว - แยกสายทางหลวง ๒๒๑ ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล สายทางบ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสำราญ - บ้านตาแท่นตะวันออก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านดอนหลี่ตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสมอ - บ้านโนนดั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางชุมชนหนองยาง - บ้านซำ หมู่ที่ ๑ ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) สายทางบ้านศรีโพธิ์แก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีแก้ว - แยกสายทางหลวง ๒๒๑ ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 28 ระบบ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์กระสังข์ - เขตตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง - สวนป่า ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย - บ้านไหล่ดุม หมู่ที่ 2 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลพราน - เขตตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ - บ้านโนนเชียงสี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโคกทุ่งล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลโคกตาล - เชื่อมถนนสายบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบสายทางบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9 (แยกวัดโนนกุดหล่มไปท่าช้าง) ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง – ขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านไพรพัฒนาตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมถนนลาดยางหมายเลข 2341 (สายบ้านไพรพัฒนา - บ้านโคกตาล) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางวัดจานเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคกจาน - เขตตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตูมพัฒนา หมู่ที่ 2 - บ้านหนองปิงโปง หมู่ที่ 4 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งชัย หมู่ที่ 17 ตำบลปรือใหญ่ -บ้านเคาะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านจำนรรจ์ หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ - บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านซำ หมู่ที่ 1 ตำบลซำ - บ้านอีหล่ำ (หนองเครือซูด) หมู่ที่ 8 ตำบลหมากเขียบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านคูซอด หมู่ที่ 1,2 ตำบลคูซอด อำเภอเมือง-เขตตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตําบลซํา– บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง-เขตตำบลหนองไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2-บ้านซำ หมู่ที่ 1 ตําบลซํา-บ้านหนองสาด หมู่ที่ 4 ตําบลหนองครก อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตานวน (ถนนคลองห้วยตาจู) หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ - เขตตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทาบ้านหนองสวง หมู่ที่ 3-บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองครก – เขตตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านจองกอ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หมู่ที่ 2 ตำบลกันทรอม - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตานวน หมู่ที่ 3 - สนามกีฬาบ้านกันทรอมตะวันออก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตานวน หมู่ที่ 3 - สนามกีฬาบ้านกันทรอมตะวันออก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาทเยอ - บ้านดินแดง หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสะเดาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตาเจา หมู่ที่ 3,9 - บ้านแดง หมู่ที่ 5 - บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตาจวน หมู่ที่ 10 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกันตรวจ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง-บ้านธาตุกันเกา หมู่ที่ 6 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลรุง - เขตตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านตาทวด หมู่ที่ 3 ตำบลรุง - เขตตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 5-อ่างเก็บน้ำหนองอุดม ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านคำโปรย หมู่ที่ 5 ตำบลละลาย-อ่างเก็บน้ำด่านไอ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 2335 - บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 4 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านข้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรอม - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านตามูล หมู่ที่ 4 ตำบลชำ-บ้านตาทวด หมู่ที่ 3 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านหมากยาง หมู่ที่ 3 ตําบลเป๊าะ อําเภอบึงบูรพ์-บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 13 ตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสร้างปี่ หมู่ที่ 2 ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล – บ้านหอย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ –บ้านหัวดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านโนนสาวสวย หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบูรพ์ - บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลสร้างปี่ - บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกระเต็ล หมู่ที่ 11 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน - บ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ 12-บ้านกะทิ หมู่ที่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านปะโด๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน - เขตตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านผือ หมู่ที่ 9 ตำบลจานแสนไชย - บ้านโนนแถลง หมู่ที่ 11 (บ้านฝากหนองสะมอน) ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านฟ้าผ่า หมู่ที่ 3 ตำบลจานแสนไชย - บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกระต่ำ หมู่ที่ 10 ถนนเลียบคลองอีสานเขียว ตำบลขะยูง - บ้านบุ่ง หมู่ที่ 12 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 - บ้านตาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านอะลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่-เขตตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย - บ้านสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ - เขตตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านขยับ หมู่ที่ 16 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน - บ้านพงพรต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองสะมอน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองหลวง - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 4 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง - บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทางสาย หมู่ที่ 1-รอบอ่างเก็บน้ำห้วยคล้า ตำบลทุ่งสว่าง - เขตตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลยางชุมน้อย - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 12 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังหิน - วัดป่าโนนกระโดน - เขตตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านร่องสะอาด หมู่ที่ 7 - บ้านไพรวัลย์ หมู่ที่ 11 ตำบลพรหมสวัสดิ์ - ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ช่วง กม.31 อำเภอพยุห์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกระแซง หมู่ที่ 2 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ - ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ - บ้านเหล่าโนนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองโดน หมู่ที่ 11 ตำบลสระเยาว์ - บ้านตูม หมู่ที่ 1 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านพิงพวยใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลพิงพวย-เขตตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองโน (ทุ่งมน) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคำ- เขตตำบลคูซอด อำเภอเมือง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 - เขตแม่น้ำมูล ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองคำ หมู่ที่ 9 - ร่องคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลยางชุมน้อย - บ้านหนองเทา หมู่ที่ 12 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนเขว่า (เส้นหลังวังวรวุฒิ) - บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนน หมู่ที่ 5 ตำบลโพนข่า - เขตตำบลตะดอบ อำเภอเมือง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนคูณ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนคูณ - เขตตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ 6 ตำบลดู่ - เขตตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกู่ - เขตตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสนาย หมู่ที่ 3 ตำบลพิมาย - เขตตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลพิมายเหนือ - บ้านกระโดน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 9 ตำบลสมอ - บ้านมัดกา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลสมอ - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ - เขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านดู่ (วัดป่าอุดมทรัพย์) หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ - ฝายนายทวด ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ – บ้านสวนฝ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองถ่ม หมู่ที่ 3 -บ้านคล้อ หมู่ที่ 2,7 ตำบลดู่ - เขตตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านขุนหาญใต้ (โนนหมากหึ่ง) หมู่ที่ 9 ตำบลขุนหาญ - หนองเดือ เขตตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านขุนหาญใต้ (โนนหมากหึ่ง) หมู่ที่ 9 ตำบลขุนหาญ - หนองเดือ เขตตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 –บ้านซำขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลพราน - บ้านซำบันได หมู่ที่ 10 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านดู่ หมู่ที่ 1 ตําบลดู่ -บ้านหนองกก หมู่ที่ 2 ตําบลยาง อําเภอกันทรารมย์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านนิคมเขต 3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฉลอง - บ้านตาดม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใต้ (แยกทางหลวงหมายเลข 220) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านทุ่งเลน หมู่ที่ 7 ตำบลพราน – บ้านตำหนักไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตําบลสายทางบ้านเขวา หมู่ที่ 2 ตําบลโพธิ์วงศ์ - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตําบลภูฝาย อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านจำนรรจ์ หมู่ที่ 3 ตำบลตาอุด - บ้านติม หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านนิคมหนองฉลอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฉลอง -บ้านตาดม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหัวนอน หมู่ที่ 8 ตำบลตาอุด - เขตตำบลศรีตระกูล (หนองพะแนง) อำเภอขุขันธ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหัวนอน หมู่ที่ 8 ตำบลตาอุด - เขตตำบลศรีตระกูล (หนองพะแนง) อำเภอขุขันธ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านจอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยติ๊กชู - บ้านพรหมทอง หมู่ที่ 5 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเคียนราม-บ้านนกยูง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ – เชื่อมเขตอำเภอขุขันธ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านประเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขตอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านประเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขตอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านละลมหนองหาร หมู่ที่ 13 ตำบลละลม- เชื่อมถนนลาดยางสายบ้านละลม-ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนสำราญใต้ หมู่ที่ 10- บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสำราญ -บ้านด่านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านละลมเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ - เชื่อมเขตอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ – บ้านกุดผักหนาม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 ตําบลภูผาหมอก- ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองกอไหล่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ - บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย -บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 19 ตำบลสังเม็ก - บ้านจำนัน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนกล้วย -บ้านนากันตม หมู่ที่ 14 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านนารุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลขนุน - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 14 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลสวนกล้วย - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 1 - บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม - เขตตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านนาขนวน หมู่ที่ 5 ตำบลขนุน - บ้านซะวาซอ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านร่องเก้า หมู่ที่ 12 ตำบลโนนค้อ – บ้านหนองตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองบัวใหญ่ใต้ หมู่ที่ 14 - ทางหลวงหมายเลข 24 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหญ้าลาด - บ้านประทาย หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 12 – บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 - บ้านกุดปลาขาว หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านขนาใหม่ หมู่ที่ 7 - บ้านโนนสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านรุง หมู่ที่ 1 ตำบลรุง-บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองคงคา หมู่ที่ 10 ตำบลขนุน - บ้านโนนศิริ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโตนด หมู่ที่ 2 - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ -เขตตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านหนองเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลพราน - เขตตำบลสิ อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านกระเจา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสูง - บ้านสวนป่า หมู่ที่ 17 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์-เขตตำบลพราน อำเภอขุนหาญ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการ ซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลสายทางบ้านขนุน หมู่ที่ 1 ตำบลขนุน - บ้านหนองผักกูด หมู่ที่ 8 ตำบลขนุน - บ้านสร้างศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 10 ระบบ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงเส้นทางเสด็จ ร.ร.ราษีไศล วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในการรับเสด็จ ร.ร.ราษีไศล วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงห้องประทับรับรอง และห้องสรงสนามเฮลิคอปเตอร์ ร.ร.ราษีไศล วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 10 ระบบ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต ขนาดหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้องกว่า 10 นิ้ว จำนวน 80 เครื่อง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงห้องประทับและก่อสร้างห้องสรง ภายในหย่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อ.กันทรลักษ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางเสด็จใน ร.ร.กันทรลักษ์วิทยา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย บ.หนองแก้ว ม.1 ต.หนองแก้ว - บ.หนองแวง ม. 4 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่องปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ.โนนสำราญ ม.1 ต.โนนสำราญ - บ.นาขนวน ม.5 ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.ทุ่งมั่ง ม.2,4 ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ - บ.แดงหม้อ ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบล วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านตาเหมา ม.6 - บ.ไหล่ดุม ม.2 ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อ โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อรถพยาบาล 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านโพนค้อ ต.โพนค้อ อ.เมือง -บ้านลุมพุก ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จัดซื้อรถพยาบาล 1 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จัดซื้อรถพยาบาล 2 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด