ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0021 บ้านฮ่อม - บ้านสบเป๊าะ ช่วงบ้านหลุกใต้ ม. 12 - บ้านน้ำโท้ง ม.1 ต.นาครัว อ.เม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0021 บ้านฮ่อม - บ้านสบเป๊าะ ช่วงบ้านหลุกใต้ ม. 12 - บ้านน้ำโท้ง ม.1 ต.นาครัว อ.เม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0042 บ้านร่องเห็ด - บ้านบ่อฮ้อ ช่วงบ้านร่องเห็ดพัฒนา ม. 8 - บ้านบ่อฮ้อ ม.4 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0042 บ้านร่องเห็ด - บ้านบ่อฮ้อ ช่วงบ้านร่องเห็ดพัฒนา ม. 8 - บ้านบ่อฮ้อ ม.4 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถ่ิน สาย ลป.ถ. 10072 บ้านปากบอก-บ้านแม่งาวใต้ ช่วงบ้านผาแดง ม.5-บ้านแม่งาวใต้ ม.7 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 22 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถ่ิน สาย ลป.ถ. 10072 บ้านปากบอก-บ้านแม่งาวใต้ ช่วงบ้านผาแดง ม.5-บ้านแม่งาวใต้ ม.7 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 22 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0001 บ้านศาลาไชย-บ้านม่อนแสนศรี ช่วงบ้านม่อนแสนศรี ม.6 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 20 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0001 บ้านศาลาไชย-บ้านม่อนแสนศรี ช่วงบ้านม่อนแสนศรี ม.6 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 20 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งฮั้ว ม.4-บ้านทุ่งฮั้วพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งฮั้ว-บ้านแม่ม่า ม.1 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 7 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งฮั้ว ม.4-บ้านทุ่งฮั้วพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งฮั้ว-บ้านแม่ม่า ม.1 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 7 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่เลียบ ม.8 ต.ทุ่งฮั้ว-บ้านทัพป่าเส้า ม.1 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)7 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่เลียบ ม.8 ต.ทุ่งฮั้ว-บ้านทัพป่าเส้า ม.1 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)7 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายกั้นลำน้ำแม่ตุ๋ย บ้านเป้า หมูที่ 5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พื้นที่ได้รับประโยชน์ ตำบลบ้านเป้า-ตำบลบ่อแฮ้ว และตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายกั้นลำน้ำแม่ตุ๋ย บ้านเป้า หมูที่ 5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พื้นที่ได้รับประโยชน์ ตำบลบ้านเป้า-ตำบลบ่อแฮ้ว และตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่ายะ ม.11 ต.บ่อแฮ้ว-บ้านสบตุ๋ย ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยขยายผิวจราจรบริเวณสีแยกข้ามทางรถไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 20 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่ายะ ม.11 ต.บ่อแฮ้ว-บ้านสบตุ๋ย ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยขยายผิวจราจรบริเวณสีแยกข้ามทางรถไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 20 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านหมอสม ม.2-บ้านป่ากล้วย ม.4 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง - อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านหมอสม ม.2-บ้านป่ากล้วย ม.4 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง - อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อค่าจ้างซื้อเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อค่าจ้างซื้อเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ ช่วงบ้านทุ่งผึ้ง ม.4 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ ช่วงบ้านทุ่งผึ้ง ม.4 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเอื้อม อำเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเอื้อม อำเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการเสริมผิวจรากรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0070 บ้านฮ่างวังแก้ว-บ้านปางสัก ช่วงบ้านฮ่างวังแก้ว ม.5 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง26 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการเสริมผิวจรากรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0070 บ้านฮ่างวังแก้ว-บ้านปางสัก ช่วงบ้านฮ่างวังแก้ว ม.5 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง26 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านขอเหนือ ม.9-บ้านทุ่งบอม ม.11 ต.บ้านขอ-บ้านถ้ำ ม.1 ต.ทุ่งกว่าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง16 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านขอเหนือ ม.9-บ้านทุ่งบอม ม.11 ต.บ้านขอ-บ้านถ้ำ ม.1 ต.ทุ่งกว่าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง16 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องบล็อกโรยหิน ชนิดลากจูง แบบกลไกสำหรับโรยหินและเกลี่ยหิน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องบล็อกโรยหิน ชนิดลากจูง แบบกลไกสำหรับโรยหินและเกลี่ยหิน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสองแควสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสองแควสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้าง เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหลัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้าง เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหลัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง .. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ..5 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านนาคตพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านนาคตพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านไหล่หิน หมู่ 6 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านไหล่หิน หมู่ 6 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาหารอเนกประสงค์บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาหารอเนกประสงค์บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางอ้า ม.4 ตำบลเวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เชื่อมถนนเถิน-ทุ่งเสลี่ยม 3 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางอ้า ม.4 ตำบลเวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เชื่อมถนนเถิน-ทุ่งเสลี่ยม 3 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชน ใช้ร่วมกันเขตพื้นที่ตำบลพิชัย และตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง28 ธ.ค.60 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชน ใช้ร่วมกันเขตพื้นที่ตำบลพิชัย และตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง28 ธ.ค.60 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สำรับประชาชนเขต ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 26 ธ.ค.60 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สำรับประชาชนเขต ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 26 ธ.ค.60 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค.60 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค.60 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านนิคมเขต 3 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 15 ธ.ค.60 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านนิคมเขต 3 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 15 ธ.ค.60 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านปงท่าขัว ม.10 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านปงท่าขัว ม.10 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 27 พ.ย.60 ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านสันโป่ง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านสันโป่ง ม.3 ต.เสริมกลาง-บ้านปงประดู่ ม.11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านนิคมเขต 3 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านปงท่าขัว วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านปงท่าขัว ม.10 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว จำนวน 2 จุด จุดที่ 1บ้านปางมะโอ ม.4 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง จุดที่ 2 บ้านปันเหนือ ม.4 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด