ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 – บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 – บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0051 แยกทางหลวงหมายเลข 106 – บ้านแม่ถอด ช่วงบ้านแม่ถอด หมู่ที่ 2 บ้านนาไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0051 แยกทางหลวงหมายเลข 106 – บ้านแม่ถอด ช่วงบ้านแม่ถอด หมู่ที่ 2 บ้านนาไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ – บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ – บ้านสบจาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ – บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งวังทอง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ – บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งวังทอง หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างระหว่างบ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก – บ้านปันใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างระหว่างบ้านนาแก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก – บ้านปันใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสายลมจอย หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสายลมจอย หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านหลุก หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว – บ้านวังเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านหลุก หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว – บ้านวังเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0065 บ้านร่องเคาะ – บ้านหัวทุ่ง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0065 บ้านร่องเคาะ – บ้านหัวทุ่ง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโท้งอุทุมพร หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโท้งอุทุมพร หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย ระหว่างบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 – บ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณถนนเลียบคลองส่งน้ำสายใหญ่ แม่วังฝั่งซ้าย ระหว่างบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 – บ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเกาะยะ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านเกาะยะ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง – ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง – ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านม่อนหินแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านจอมปิง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านจอมปิง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมบ้านแม่สุขวังเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลวังซ้าย – บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมบ้านแม่สุขวังเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลวังซ้าย – บ้านห้วยข่อย หมู่ที่ 3 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างระหว่างบ้านต้นหมื่น หมู่ที่ 8 – บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างระหว่างบ้านต้นหมื่น หมู่ที่ 8 – บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 – 7.00 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,734 ตารางเมตร รายละเอียด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 – 7.00 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,734 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
- ลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 – บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำป วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - ลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 – บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก โดยทำการก่อสร้างระบบน้ำประปาและระบบกระจายน้ำประปา ในหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1, บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 6, บ้านสบสุก หมู่ที่ 9 และบ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก โดยทำการก่อสร้างระบบน้ำประปาและระบบกระจายน้ำประปา ในหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1, บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 6, บ้านสบสุก หมู่ที่ 9 และบ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศการขายทอดตลาดรีไซเคิลที่ได้จากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศการขายทอดตลาดรีไซเคิลที่ได้จากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0051 แยกทางหลวงหมายเลข 106 – บ้านแม่ถอด ช่วงบ้านแม่ถอด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0051 แยกทางหลวงหมายเลข 106 – บ้านแม่ถอด ช่วงบ้านแม่ถอด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0056 บ้านแม่พริกลุ่ม – บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ช่วงบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0056 บ้านแม่พริกลุ่ม – บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ช่วงบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านป่าไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม – บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉั วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านป่าไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม – บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0072 บ้านปากบอก – บ้านแม่งาวใต้ ช่วงบ้านผาแดง หมู่ที่ 5 – บ้านแม่งาวใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0072 บ้านปากบอก – บ้านแม่งาวใต้ ช่วงบ้านผาแดง หมู่ที่ 5 – บ้านแม่งาวใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0042 บ้านร่องเห็ด – บ้านบ่อฮ้อ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0042 บ้านร่องเห็ด – บ้านบ่อฮ้อ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู – บ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จัง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู – บ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย ช่วงบ้านแตะ หมู่ที่ 6 – บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.0 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย ช่วงบ้านแตะ หมู่ที่ 6 – บ้านปู่จ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0056 บ้านแม่พริกลุ่ม – บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ช่วงบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0056 บ้านแม่พริกลุ่ม – บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ช่วงบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0051 แยกทางหลวงหมายเลข 106 – บ้านแม่ถอด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0051 แยกทางหลวงหมายเลข 106 – บ้านแม่ถอด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0069 บ้านฮ่างวังแก้ว – น้ำตกวังแก้ว ช่วงน้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0069 บ้านฮ่างวังแก้ว – น้ำตกวังแก้ว ช่วงน้ำตกวังแก้ว ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านป่าไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม – บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉั วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านป่าไคร้ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหล่ม – บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 – บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธี วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 – บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 – บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 – บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0072 บ้านปากบอก – บ้านแม่งาวใต้ ช่วงบ้านผาแดง หมู่ที่ 5 – บ้านแม่งาวใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0072 บ้านปากบอก – บ้านแม่งาวใต้ ช่วงบ้านผาแดง หมู่ที่ 5 – บ้านแม่งาวใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 – 7.00 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,734 ตารางเมตร รายละเอียดตามแปลนขององค์การ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 – 7.00 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,734 ตารางเมตร รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านต้นมื่น หมู่ที่ 8 – บ้านโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านต้นมื่น หมู่ที่ 8 – บ้านโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0040 บ้านดอนไชย – บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0040 บ้านดอนไชย – บ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่งบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่งบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้างปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้างปงวัง หมู่ที่ 6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่าง บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 – ลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่าง บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 – ลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านลำปางหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1 ตำบลวอแก้ว – บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1 ตำบลวอแก้ว – บ้านป่าไคร้เหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลล์คอนกรีต บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 – บ้านม่วงแงว หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลล์คอนกรีต บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 – บ้านม่วงแงว หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0042 บ้านร่องเห็ด – บ้านบ่อฮ้อ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0042 บ้านร่องเห็ด – บ้านบ่อฮ้อ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้งอุดมพร เชื่อมถนนจามเทวี หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้งอุดมพร เชื่อมถนนจามเทวี หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก โดยทำการก่อสร้างระบบน้ำประปาและระบบกระจายน้ำประปาในหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1, บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 6, บ้านสบสุก หมู่ที่ 9 และบ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จั วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก โดยทำการก่อสร้างระบบน้ำประปาและระบบกระจายน้ำประปาในหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1, บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 6, บ้านสบสุก หมู่ที่ 9 และบ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 5 – บ้านนาดง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 5 – บ้านนาดง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนพหลโยธิน สายอำเภองาว จังหวัดลำปาง – อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนพหลโยธิน สายอำเภองาว จังหวัดลำปาง – อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบหนองปึ๋ง บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบหนองปึ๋ง บ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบน้ำในพื้นที่ตำบลแม่สุก โดยทำการก่อสร้างระบบน้ำประปาและระบบกระจายน้ำประปาในหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1, บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่6, บ้านสบสุก หมู่ที่ 9 และบ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปา วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบน้ำในพื้นที่ตำบลแม่สุก โดยทำการก่อสร้างระบบน้ำประปาและระบบกระจายน้ำประปาในหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1, บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่6, บ้านสบสุก หมู่ที่ 9 และบ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านหวด หมู่ที่ 2 – บ้านร่องต้า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร ระเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราค วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านหวด หมู่ที่ 2 – บ้านร่องต้า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร ระเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านผาช่อ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม – บ้านผาช่อ หมู่ที่ 1 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านผาช่อ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม – บ้านผาช่อ หมู่ที่ 1 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้อง E-Learning ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้อง E-Learning ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านนาเวียง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านนาเวียง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดขุดเจาะบ่อบาดาล (น้ำตื้น) และชุดขุดเจาะน้ำบาดาล (น้ำลึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อชุดขุดเจาะบ่อบาดาล (น้ำตื้น) และชุดขุดเจาะน้ำบาดาล (น้ำลึก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนลาดยาง สาย ลป.1102 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เชื่อมถนนลาดยาง สาย ลป.1102 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สุกสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่สุกสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง บ้านเสด็จ หมู่ที่ 5 – บ้านลูใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่าง บ้านเสด็จ หมู่ที่ 5 – บ้านลูใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่งพัฒนา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโป่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโป่งพัฒนา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านดอนธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลใหม่พัฒนา – บ้านจู๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านดอนธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลใหม่พัฒนา – บ้านจู๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านเสด็จ ทำการก่อสร้าง ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านเสด็จ ทำการก่อสร้าง ณ บ้านทรายทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาดง หมู่ที่ 4 – บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเงิน – บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาดง หมู่ที่ 4 – บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเงิน – บ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านกอรวก หมู่ที่ 3 ตำบลจางเหนือ เชื่อมตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านกอรวก หมู่ที่ 3 ตำบลจางเหนือ เชื่อมตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลางท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0060 บ้านฮ่องลี่ – บ้านสาแพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลางท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0060 บ้านฮ่องลี่ – บ้านสาแพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 – บ้านสบลืน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 9 – บ้านสบลืน หมู่ที่ 7 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งสุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงใต้ – บ้านทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งสุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงใต้ – บ้านทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านน้ำจำ หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ – บ้านเป๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านน้ำจำ หมู่ที่ 1 ตำบลหลวงใต้ – บ้านเป๊าะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบริเวณศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยขุดสระเก็บน้ำขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 7 เมตร ระละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำบริเวณศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยขุดสระเก็บน้ำขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 7 เมตร ระละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 13 คน ประจำเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 13 คน ประจำเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านแลง ทำการก่อสร้าง ณ บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านแลง ทำการก่อสร้าง ณ บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0072 บ้านปากบอก – บ้านแม่งาวใต้ ช่วงบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 – บ้านผาแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0072 บ้านปากบอก – บ้านแม่งาวใต้ ช่วงบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 – บ้านผาแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่ฮาม หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่ฮาม หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านสองแควเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก้ว – บ้านนางแตน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านสองแควเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก้ว – บ้านนางแตน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองร่อง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ – บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ – บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านวังควาย หมู่ที่ 6 – บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านวังควาย หมู่ที่ 6 – บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ – บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ – บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฮี หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฮี หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แยก ชาย – หญิง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แยก ชาย – หญิง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านแลง ทำการก่อสร้าง ณ บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านแลง ทำการก่อสร้าง ณ บ้านศรีปรีดา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงแล้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงแล้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 – บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 – บ้านวังชัยพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงแล้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงแล้ง หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In – Place Recycling เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In – Place Recycling เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9 – บ้านนิคมเขต 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9 – บ้านนิคมเขต 16 หมู่ที่ 7 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สำเนาบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0007 บ้านลำปางหลวง – บ้านน้ำล้อม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 233/2563 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สำเนาบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0007 บ้านลำปางหลวง – บ้านน้ำล้อม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สัญญาจ้างเลขที่ 233/2563 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ลำน้ำแม่เสริม ช่วงบ้านนาเอื้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพัง ลำน้ำแม่เสริม ช่วงบ้านนาเอื้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling เชื่อมระหว่างบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ – ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling เชื่อมระหว่างบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ – ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาเดา หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาเดา หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ 12 – บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านศรีไตรภูมิ หมู่ที่ 12 – บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราค วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านโป่งหลวง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเอื้อม - บ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านโป่งหลวง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเอื้อม - บ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านบ่อฮ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหง – บ้านทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านบ่อฮ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหง – บ้านทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า ม.4 – บ้านแม่แสลม ม.6 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า ม.4 – บ้านแม่แสลม ม.6 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านปางหละ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านปางหละ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0019 บ้านแม่ทะ – บ้านผาลาด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0019 บ้านแม่ทะ – บ้านผาลาด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านท่าผา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผา – บ้านหัวแต หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านท่าผา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผา – บ้านหัวแต หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 – บ้านนาแขมพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ที่ 9 – บ้านนาแขมพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 – บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 – บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำแม่น้ำต๋ำ ช่วงบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำแม่น้ำต๋ำ ช่วงบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านนาเดา หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านนาเดา หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติติกคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง – ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติติกคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง – ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนาลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนาลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยแม่อ้อน บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 บ้านอ้อนใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำเนาสัญญาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยแม่อ้อน บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 บ้านอ้อนใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบานแม่ลู่ใหม่ไชยมงคล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเสือ – บ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 265/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำเนาสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบานแม่ลู่ใหม่ไชยมงคล หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเสือ – บ้านผาลาด หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 265/2563 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านบ่อฮ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหง – บ้านทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านบ่อฮ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหง – บ้านทุ่งโป้ หมู่ที่ 6 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการเพื่อการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนวอแก้ววิทยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตามโครงการเพื่อการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนวอแก้ววิทยาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้วิธี Pavement In – Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย – บ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9 ตำบลบุญน วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้วิธี Pavement In – Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย – บ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง ช่วงบ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอน กรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง ช่วงบ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0042 บ้านร้องเห็ด – บ้านบ่อห้อ อำเภอเมืองงาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร ราย วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0042 บ้านร้องเห็ด – บ้านบ่อห้อ อำเภอเมืองงาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อางน้ำล้อม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ต๋ำ ช่วงบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงา, จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่ต๋ำ ช่วงบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงา, จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 – บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 – บ้านร่มไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านหลุก หมู่ที่ 6 – บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านหลุก หมู่ที่ 6 – บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ – บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ – บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทำนบดินลำห้วยแม่ป๋อ บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทำนบดินลำห้วยแม่ป๋อ บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านศาลาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา – บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านศาลาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา – บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่เรียง ช่วงบ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่เรียง ช่วงบ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านบนทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านบนทุ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านโป่งหลวง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเอื้อม – บ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านโป่งหลวง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเอื้อม – บ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ – บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ – บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านไตรศรีภูมิ หมู่ที่ 12 – บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านไตรศรีภูมิ หมู่ที่ 12 – บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกพร้อมชุดสเปรย์ยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกพร้อมชุดสเปรย์ยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กบ้านกิ่วห้วยเบิก หมู่ที่ 2 – บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กบ้านกิ่วห้วยเบิก หมู่ที่ 2 – บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ร่วมกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ เชื่อมระหว่างบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 – บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 – บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 – วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ เชื่อมระหว่างบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 – บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 – บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 – บ้านทับหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0019 บ้านแม่ทะ – บ้านผาลาด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0019 บ้านแม่ทะ – บ้านผาลาด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านปางป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก – บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 2 อำเภอสบป๋าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านปางป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลนาสัก – บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 2 อำเภอสบป๋าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านท่าผา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผา – บ้านหัวแต หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านท่าผา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผา – บ้านหัวแต หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement – In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดง – บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement – In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดง – บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน บ้านต้นมื่น หมู่ที 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน บ้านต้นมื่น หมู่ที 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งแล้ง บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งแล้ง บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาดู่ หมู่ที่ 3 – บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ 2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้งบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้งบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19มิ.ย.63 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19มิ.ย.63 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ – บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ – บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ – บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ – บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0048 บ้านปางอ้า-บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า หมู่ 4 – บ้านแม่แสลม หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0048 บ้านปางอ้า-บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า หมู่ 4 – บ้านแม่แสลม หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ-บ้านฮ่างวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย.63 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ-บ้านฮ่างวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย.63 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาคลุมอาคารจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างฌาปนสถานแบบปิด (เมรุเผาศพแบบเปิด) จำนวน 2 จุด บ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างฌาปนสถานแบบปิด (เมรุเผาศพแบบเปิด) จำนวน 2 จุด บ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหารและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหารและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0042 บ้านร่องเห็ด – บ้านบ่อห้อ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0042 บ้านร่องเห็ด – บ้านบ่อห้อ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ-บ้านฮ่างวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ-บ้านฮ่างวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง ช่วงบ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง ช่วงบ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า หมู่ 4 – บ้านแม่แสลม หมู่ 6 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า หมู่ 4 – บ้านแม่แสลม หมู่ 6 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย – บ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำป วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย – บ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กบ้านกิ่วห้วยเบิก หมู่ที่ 2 – บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กบ้านกิ่วห้วยเบิก หมู่ที่ 2 – บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่เรียง ช่วงบ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังลำน้ำแม่เรียง ช่วงบ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านผาแมว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านผาแมว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านนาสัก หมู่ที่ 4 – บ้านแม่หล่วง หมู่ที่ 7 – ตำบลนาสัก – บ้านปงแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านนาสัก หมู่ที่ 4 – บ้านแม่หล่วง หมู่ที่ 7 – ตำบลนาสัก – บ้านปงแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านศาลาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา – บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านศาลาหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา – บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำนบดิน บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกพร้อมชุดสเปรย์ยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกพร้อมชุดสเปรย์ยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ เชื่อมระหว่างบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 – บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 – บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 – บ้านทับหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ เชื่อมระหว่างบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 – บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 – บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 – บ้านทับหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยแม่อ้อน บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 – บ้านอ้อนใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยแม่อ้อน บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 – บ้านอ้อนใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน(เมรุ) ในเขตตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านหนอง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน(เมรุ) ในเขตตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านหนอง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างฌาปนสถานแบบเปิด (เมรุเผาศพแบบเปิด) จำนวน 2 จุด บ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมก่อสร้างฌาปนสถานแบบเปิด (เมรุเผาศพแบบเปิด) จำนวน 2 จุด บ้านวังพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหารและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานผู้บริหารและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนกประสงค์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อยาง จำนวน 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 EB 1(2) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 EB 1(2) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถขุดดิน ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถขุดดิน ขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายทาง ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้ง หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายทาง ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้ง หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ – บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 – บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 – บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 – บ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 – บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 – บ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 – บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 – บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน – บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน – บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ 202/2563 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 – บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ 202/2563 ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 032 – 53 – 0001 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 032 – 53 – 0001 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กห้วยแม่สุข บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กห้วยแม่สุข บ้านแม่สุขเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0039 ตำบลแจ้ซ้อน – ตำบลเมืองปาน ช่วงบ้านสบลี หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0039 ตำบลแจ้ซ้อน – ตำบลเมืองปาน ช่วงบ้านสบลี หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1 – 0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1 – 0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านวังสำราญ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1102 แม่พริก – เถิน ช่วงบ้านวังสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านวังสำราญ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1102 แม่พริก – เถิน ช่วงบ้านวังสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านผาแมว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านผาแมว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน(เมรุ) ในเขตตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน(เมรุ) ในเขตตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นแม่น้ำตาล บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นแม่น้ำตาล บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ห้อยแม่เลียบ บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ห้อยแม่เลียบ บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถขุดดินขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถขุดดินขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0020 บ้านดอนไฟ บ้านห้วยมะเกลือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0020 บ้านดอนไฟ บ้านห้วยมะเกลือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตน์โกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตน์โกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายทาง ลป.ถ.1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้ง หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายทาง ลป.ถ.1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้ง หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 – บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบลวิเชตนคร – บ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งวิเชต หมู่ที่ 11 – บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบลวิเชตนคร – บ้านแป้นพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล.สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เม.ย. 63 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล.สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เม.ย. 63 ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านวังสำราญ – ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 1102 แม่พริก – เถิน ช่วงบ้านวังสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านวังสำราญ – ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 1102 แม่พริก – เถิน ช่วงบ้านวังสำราญ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายทาง ลป.ถ.1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้ง หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายทาง ลป.ถ.1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้ง หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม ช่วงบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล.สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล. เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำใส คสล.สำหรับจ่ายระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างลาดจอดรถ ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างลาดจอดรถ ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ห้วยแม่สุข บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ห้วยแม่สุข บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดค่าการสะท้อนแสงเส้นจราจร เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน – บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน – บ้านเกาะหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงซ่อมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงซ่อมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าไคร้ใต้ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 จุด โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 จุด โดยวิธีคัดเลือก ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นน้ำแม่ตาล บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นน้ำแม่ตาล บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแหงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหง – บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแหงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหง – บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทลาน คสล. และระบบไฟฟ้าส่อสว่าง บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทลาน คสล. และระบบไฟฟ้าส่อสว่าง บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างลานจอดรถ ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างลานจอดรถ ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 – บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง – บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 – บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง – บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7,500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0028 พหลโยธิน – วัดม่อนพระยาแช่ อ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0028 พหลโยธิน – วัดม่อนพระยาแช่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ เชื่อมระหว่างบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 – บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 – บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 – บ้านทับหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ เชื่อมระหว่างบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 – บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 – บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 – บ้านทับหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่ 5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่ 5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีประก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านศรีลังกา หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านศรีลังกา หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงซ่อมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงซ่อมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านนาปราบ หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ – บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านนาปราบ หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ – บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแหงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหง – บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านแหงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหง – บ้านดอนไชย หมู่ที่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทลาน คสล.และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทลาน คสล.และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปงกาพัฒนา หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านแม่กัวะใน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปงกาพัฒนา หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านแม่กัวะใน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0028 พหลโยธิน – วัดม่อนพระพญาแช่ อำเภอเมืองลำปาง จั วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0028 พหลโยธิน – วัดม่อนพระพญาแช่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ เชื่อมระหว่างบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 - บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 - บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 - บ้านทับหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟ เชื่อมระหว่างบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 2 - บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 - บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 3 - บ้านทับหมาก หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่ 5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่ 5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ อำเภอเมืองลำปาง – อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ อำเภอเมืองลำปาง – อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 – บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง – บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7,500 เมตร ร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่าง บ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 – บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง – บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7,500 เมตร รายละเอียดตามแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงกาพัฒนา หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านแม่กัวะใน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงกาพัฒนา หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านแม่กัวะใน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านนาคต หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 109/2563 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านนาคต หมู่ที่ 3 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 109/2563 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำห้วยแม่ทะ บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 102/2563 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก ลำห้วยแม่ทะ บ้านน้ำโทก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 102/2563 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0034 บ้านห้างฉัตร – บ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0034 บ้านห้างฉัตร – บ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 7/2563 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 สำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 7/2563 ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านวังมน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฮั้ว – บ้านทัพป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านวังมน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฮั้ว – บ้านทัพป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0065 บ้านร่องเคาะ – บ้านหัวทุ่ง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยง ผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0065 บ้านร่องเคาะ – บ้านหัวทุ่ง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0053 บ้านต้นธง – บ้านผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้อด หมู่ที่ 2 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้อด หมู่ที่ 2 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ้มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ้มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา – บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา – บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาดง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเงิน – บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาดง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเงิน – บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต้ำใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ต้ำใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงตาล – บ้านปันเต้า หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงตาล – บ้านปันเต้า หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 – บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 – บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0011 บ้านจู๊ด – บ้านแม่กืย ช่วงบ้านสำเภา หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านม้ากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0011 บ้านจู๊ด – บ้านแม่กืย ช่วงบ้านสำเภา หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง – บ้านม้ากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0046 บ้านป่าตาล – บ้านนาริน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0046 บ้านป่าตาล – บ้านนาริน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0056 บ้านแม่พริกลุ่ม – บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0056 บ้านแม่พริกลุ่ม – บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนา – บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านใหม่รัตนาคม หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนา – บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0012 บ้านม่อนหินแก้ว – บ้านสาด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0012 บ้านม่อนหินแก้ว – บ้านสาด อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวงเหล็ก ห้วยแม่เลียบ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวงเหล็ก ห้วยแม่เลียบ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายททาง ลป.ถ. 1-0015 บ้านปง – บ้านกิ่งหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายททาง ลป.ถ. 1-0015 บ้านปง – บ้านกิ่งหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0061 บ้านหนองนาว – บ้านปงคอบ ช่วงบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0061 บ้านหนองนาว – บ้านปงคอบ ช่วงบ้านสันกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0013 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ – บ้านวังตม อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0040 บ้านดอนไชย – บ้านป่าเมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0040 บ้านดอนไชย – บ้านป่าเมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนไว้เป็นเครื่องออกกำลังกายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลั วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนไว้เป็นเครื่องออกกำลังกายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนไว้ใช้เป็นเครื่องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : P6112002003) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ยกเลิกประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : P6112002003) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านค่า (บ้านค่ากลาง,บ้านค่าหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านค่า (บ้านค่ากลาง,บ้านค่าหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0071 บ้านทุ่งเป้า – บ้านผาแดง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0071 บ้านทุ่งเป้า – บ้านผาแดง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านแม่มอกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ. 1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านแม่มอกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่จาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสัก – บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 2 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่จาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสัก – บ้านสบเติ๋น หมู่ที่ 2 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านปงใต้ หมู่ที่ 7 – บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านข่วง หมู่ที่ 10 – บ้านโฮ่งทะล้า หมู่ที่ 11 – บ้านหม้อ หมู่ที่ 12 – บ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านปงใต้ หมู่ที่ 7 – บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 – บ้านข่วง หมู่ที่ 10 – บ้านโฮ่งทะล้า หมู่ที่ 11 – บ้านหม้อ หมู่ที่ 12 – บ้านนางแล หมู่ที่ 13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling และเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0030 บ้านสบมาย – บ้านปู่จ้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งงาม – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 13 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 13 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement – In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน – บ้านร่องเคาะ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement – In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน – บ้านร่องเคาะ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง – บ้านห้วยหก หมู่ที 5 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง – บ้านห้วยหก หมู่ที 5 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง – บ้านห้วยหก หมู่ที 5 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านหาดเชี่ยว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโป่ง – บ้านห้วยหก หมู่ที 5 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0034 บ้านห้างฉัตร – บ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0034 บ้านห้างฉัตร – บ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านค่า (บ้านค่ากลาง,บ้านค่าหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านค่า (บ้านค่ากลาง,บ้านค่าหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.บ้านผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราตจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ช่างบ้านปางอ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราตจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0048 บ้านปางอ้า – บ้านแม่แสลม ช่างบ้านปางอ้า หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางเพื่อจ่ายเป็น ค่าเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) เขตตำบล ปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางเพื่อจ่ายเป็น ค่าเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (Overlay) เขตตำบล ปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาดง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเงิน – บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาดง หมู่ที่ 4 ตำบลวังเงิน – บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อให้บริการ แก่ประชาชนไว้เป็นเครื่องออกกำลังกายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายก วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อให้บริการ แก่ประชาชนไว้เป็นเครื่องออกกำลังกายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนไว้ใช้เป็นเครื่องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 – บ้านแม่เกี๋ยง หมู่ที่ 7 ตำบลสบป้าด – บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 5 – บ้านแม่เกี๋ยง หมู่ที่ 7 ตำบลสบป้าด – บ้านห้วยรากไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่ 5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบประปา บ้านเด่นสมัย หมู่ที่ 5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายฯ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายฯ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 – บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 – บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการ จัดซื้อเครื่องชั่งรถบรรทุก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการ จัดซื้อเครื่องชั่งรถบรรทุก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 8 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 5 เมตร จำนวน 1 จุด และขนาดสันฝายกว้าง 6 เมตร ยาว วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง 8 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 5 เมตร จำนวน 1 จุด และขนาดสันฝายกว้าง 6 เมตร ยาว ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. บ้านผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. บ้านผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานตามรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งานตามรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งงาม หมู่ที่ 3 – บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งงาม หมู่ที่ 3 – บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พร้าว บ้านแม่พร้าว ม.5 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พร้าว บ้านแม่พร้าว ม.5 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมทั้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สัน และตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 5 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สัน และตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 5 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 – บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 – บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 – บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 – บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0014 บ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน ช่วงบ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0014 บ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน ช่วงบ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอศาลา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอศาลา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4 – บ้านแม่ปุ้มสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เชื่อมกับทางหลวงชนบท เกาะคา – ห้างฉัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4 – บ้านแม่ปุ้มสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เชื่อมกับทางหลวงชนบท เกาะคา – ห้างฉัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านฮ่องฮี หมู่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง จังหวัดลำป วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านฮ่องฮี หมู่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง จังหวัดลำป ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พร้าว บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ค.62 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พร้าว บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ค.62 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บ้านบอม – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ค.62 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บ้านบอม – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ค.62 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกิ่วฮ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกิ่ว – บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกิ่วฮ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกิ่ว – บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0004 บ้านสบต๋ำ – บ้านแม่กึ๊ด ช่วงบ้านสบต๋ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา – บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0004 บ้านสบต๋ำ – บ้านแม่กึ๊ด ช่วงบ้านสบต๋ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา – บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย-ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จั วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย-ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จั ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 – บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สุก อำเ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 – บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สุก อำเ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 – บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 – บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 – บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 – บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธาณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธาณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านหอรบ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงมอก – ถนนสายเถิน – ทุ่งเสลี่ยม ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านหอรบ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงมอก – ถนนสายเถิน – ทุ่งเสลี่ยม ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 – บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 – บ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงหลวง หมู่ที่ 1 – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 – บ้านปงหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริม วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 – บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 – บ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงหลวง หมู่ที่ 1 – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 – บ้านปงหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริม ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านท่ากลาง – บ้านท่าใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกิ่ว – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปก วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านท่ากลาง – บ้านท่าใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกิ่ว – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปก ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 – บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ – บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 – บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ – บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาบัว หมู่ที่ 3 – บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาบัว หมู่ที่ 3 – บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง – บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง – บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านเอื้อม (บ้านแม่เฟือง,บ้านโป่งหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำป วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านเอื้อม (บ้านแม่เฟือง,บ้านโป่งหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำป ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านท่าขัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านท่าขัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 – บ้านสบปาน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองปาน – บ้านสบลี หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 2 – บ้านสบปาน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองปาน – บ้านสบลี หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพ สำหรับประชาชนเขตตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพ สำหรับประชาชนเขตตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ใช้ร่วมกัน(เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ก่อสร้างเมรุเผาศพระบบน้ำมัน พร้อมฐานและหลังคา (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ว วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ใช้ร่วมกัน(เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ก่อสร้างเมรุเผาศพระบบน้ำมัน พร้อมฐานและหลังคา (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ว ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบอม เชื่อมระหว่างบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ต.บ้านดง – บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบอม เชื่อมระหว่างบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ต.บ้านดง – บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านกิ่วหลวง หมู่ที่ 1 ต.บ้านกิ่ว – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านกิ่วหลวง หมู่ที่ 1 ต.บ้านกิ่ว – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 – บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 – บ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงหลวง หมู่ที่ 1 – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 – บ้านปงหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริม วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 – บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 – บ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงหลวง หมู่ที่ 1 – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 – บ้านปงหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริม ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0045 ตำบลเสริมซ้าย-ตำบลเสริมกลาง ช่วงบ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 – บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 – บ้านกิ่วห้วยเบิก หมู่ที่ 2 – บ้านโป่งน้ำร วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0045 ตำบลเสริมซ้าย-ตำบลเสริมกลาง ช่วงบ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 4 – บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 – บ้านกิ่วห้วยเบิก หมู่ที่ 2 – บ้านโป่งน้ำร ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางเพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านหมาก หมู่ที่ 3 – บ้านหัววัง หมู่ที่ 4 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางเพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่าง บ้านหมาก หมู่ที่ 3 – บ้านหัววัง หมู่ที่ 4 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านสบเป๊าะ หมูที่ 3 ตำบลแม่ท่ะ – บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านสบเป๊าะ หมูที่ 3 ตำบลแม่ท่ะ – บ้านปงป่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0014 บ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน ช่วงบ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0014 บ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน ช่วงบ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะโครงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ทางหลวงท้องถิ่นสาน ลป.ถ. 1-0024 บ้านหนองละคร – บ้านใหม่จำบอน ช่วงบ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะโครงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ทางหลวงท้องถิ่นสาน ลป.ถ. 1-0024 บ้านหนองละคร – บ้านใหม่จำบอน ช่วงบ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรู) ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรู) ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0049 บ้านกุ่มเนิ้ง – บ้านแม่มอกหัวน้ำ ช่วงบ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ที่ 3 – บ้านหัวน้ำพัฒนา หมู่ที่ 9 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4 – บ้านแม่ปุ้มสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เชื่อมกับทางหลวงชนบท เกาะคา – ห้างฉัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4 – บ้านแม่ปุ้มสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เชื่อมกับทางหลวงชนบท เกาะคา – ห้างฉัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านฮ่องฮี หมู่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง จังหวัดลำป วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย – ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านฮ่องฮี หมู่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง จังหวัดลำป ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พร้าว บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแม่พร้าว บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บ้านบอม – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บ้านบอม – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกิ่วฮ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกิ่ว – บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกิ่วฮ่อง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกิ่ว – บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณะประโยชน์ที่ใช่ร่วมกัน (เมรุ) บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณะประโยชน์ที่ใช่ร่วมกัน (เมรุ) บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0014 บ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน ช่วงบ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0014 บ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน ช่วงบ้านแม่ปุง – บ้านป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรู) ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรู) ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะโครงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ทางหลวงท้องถิ่นสาน ลป.ถ. 1-0024 บ้านหนองละคร – บ้านใหม่จำบอน ช่วงบ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะโครงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ทางหลวงท้องถิ่นสาน ลป.ถ. 1-0024 บ้านหนองละคร – บ้านใหม่จำบอน ช่วงบ้านศรีดอนไชย หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุ้มสันติสุข หมู่ที่ 8 – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ปุ้มสันติสุข หมู่ที่ 8 – บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 – บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 – บ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปางหลวง หมู่ที่ 1 – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 – บ้านปงหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลเสริมขว วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาบอน หมู่ที่ 2 – บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 – บ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปางหลวง หมู่ที่ 1 – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 – บ้านปงหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลเสริมขว ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บ้านบอม – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ป่าตัน อ.แม่ะทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บ้านบอม – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ป่าตัน อ.แม่ะทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง – บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง – บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาบัว หมู่ที่ 3 – บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านนาบัว หมู่ที่ 3 – บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 – บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ – บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านนาฟาน หมู่ที่ 5 – บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ – บ้านห้วยมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านท่ากลาง – บ้านท่าใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกิ่ว – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปก วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านท่ากลาง – บ้านท่าใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกิ่ว – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 130/2562 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 – บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 – บ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงหลวง หมู่ที่ 1 – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 – บ้านปงหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริม วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 – บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 – บ้านสาแล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งงาม – บ้านปงหลวง หมู่ที่ 1 – บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 3 – บ้านปงหัวทุ่ง หมู่ที่ 8 – บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พค.62 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงผ่านจุดแยกและทางทางโค้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านหอรบ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงมอก – ถนนสายเถิน – ทุ่งเสลี่ยม ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่าง บ้านหอรบ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงมอก – ถนนสายเถิน – ทุ่งเสลี่ยม ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธาณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธาณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่แป้น หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 – บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 – บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านนาจะลา หมู่ที่ 3 – บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 5 – บ้านนาเดา หมู่ที่ 6 – บ้านน้ำหลง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 – บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สุก อำเ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก – บ้านขาม ช่วงบ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 – บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย-ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จั วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย-ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย – บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จั ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0004 บ้านสบต๋ำ – บ้านแม่กึ๊ด ช่วงบ้านสบต๋ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา – บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0004 บ้านสบต๋ำ – บ้านแม่กึ๊ด ช่วงบ้านสบต๋ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา – บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 – บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นบ้านหลิ่งก้าน หมู่ที่ 3 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกิ่วฮ่อง หมู่ที่ 5 ต.บ้านกิ่ว – บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านกิ่วฮ่อง หมู่ที่ 5 ต.บ้านกิ่ว – บ้านบอมพัฒนา หมู่ที่ 6 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4 – บ้านแม่ปุ้มสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เชื่อมกับทางหลวงชนบทเกาะคา – ห้างฉัตร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4 – บ้านแม่ปุ้มสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เชื่อมกับทางหลวงชนบทเกาะคา – ห้างฉัตร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านเอื้อม (บ้านแม่เฟือง, บ้านโป่งหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวั วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตตำบลบ้านเอื้อม (บ้านแม่เฟือง, บ้านโป่งหลวง) ทำการก่อสร้าง ณ บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน – บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน – บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านป่ายะ หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย-ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย-บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำป วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0045 ตำบลเสริมซ้าย-ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ช่วงบ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย-บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 6 – บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0004 บ้านสบต๋ำ – บ้านแม่กึ๊ด ช่วงบ้านสบต๋ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา – บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0004 บ้านสบต๋ำ – บ้านแม่กึ๊ด ช่วงบ้านสบต๋ำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา – บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านกิ่วหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกิ่ว – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านกิ่วหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกิ่ว – บ้านป่าตันเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0021 บ้านฮ่อม - บ้านสบเป๊าะ ช่วงบ้านหลุกใต้ ม. 12 - บ้านน้ำโท้ง ม.1 ต.นาครัว อ.เม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0021 บ้านฮ่อม - บ้านสบเป๊าะ ช่วงบ้านหลุกใต้ ม. 12 - บ้านน้ำโท้ง ม.1 ต.นาครัว อ.เม่ทะ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0042 บ้านร่องเห็ด - บ้านบ่อฮ้อ ช่วงบ้านร่องเห็ดพัฒนา ม. 8 - บ้านบ่อฮ้อ ม.4 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ 1-0042 บ้านร่องเห็ด - บ้านบ่อฮ้อ ช่วงบ้านร่องเห็ดพัฒนา ม. 8 - บ้านบ่อฮ้อ ม.4 ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถ่ิน สาย ลป.ถ. 10072 บ้านปากบอก-บ้านแม่งาวใต้ ช่วงบ้านผาแดง ม.5-บ้านแม่งาวใต้ ม.7 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 22 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถ่ิน สาย ลป.ถ. 10072 บ้านปากบอก-บ้านแม่งาวใต้ ช่วงบ้านผาแดง ม.5-บ้านแม่งาวใต้ ม.7 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 22 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0001 บ้านศาลาไชย-บ้านม่อนแสนศรี ช่วงบ้านม่อนแสนศรี ม.6 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 20 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0001 บ้านศาลาไชย-บ้านม่อนแสนศรี ช่วงบ้านม่อนแสนศรี ม.6 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 20 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งฮั้ว ม.4-บ้านทุ่งฮั้วพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งฮั้ว-บ้านแม่ม่า ม.1 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 7 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านทุ่งฮั้ว ม.4-บ้านทุ่งฮั้วพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งฮั้ว-บ้านแม่ม่า ม.1 ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 7 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่เลียบ ม.8 ต.ทุ่งฮั้ว-บ้านทัพป่าเส้า ม.1 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)7 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านแม่เลียบ ม.8 ต.ทุ่งฮั้ว-บ้านทัพป่าเส้า ม.1 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)7 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายกั้นลำน้ำแม่ตุ๋ย บ้านเป้า หมูที่ 5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พื้นที่ได้รับประโยชน์ ตำบลบ้านเป้า-ตำบลบ่อแฮ้ว และตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมฝายกั้นลำน้ำแม่ตุ๋ย บ้านเป้า หมูที่ 5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พื้นที่ได้รับประโยชน์ ตำบลบ้านเป้า-ตำบลบ่อแฮ้ว และตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่ายะ ม.11 ต.บ่อแฮ้ว-บ้านสบตุ๋ย ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยขยายผิวจราจรบริเวณสีแยกข้ามทางรถไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 20 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่ายะ ม.11 ต.บ่อแฮ้ว-บ้านสบตุ๋ย ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยขยายผิวจราจรบริเวณสีแยกข้ามทางรถไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 20 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านหมอสม ม.2-บ้านป่ากล้วย ม.4 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง - อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านหมอสม ม.2-บ้านป่ากล้วย ม.4 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง - อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อค่าจ้างซื้อเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อค่าจ้างซื้อเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ ช่วงบ้านทุ่งผึ้ง ม.4 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ก.พ.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ ช่วงบ้านทุ่งผึ้ง ม.4 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ก.พ.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเอื้อม อำเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเอื้อม อำเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการเสริมผิวจรากรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0070 บ้านฮ่างวังแก้ว-บ้านปางสัก ช่วงบ้านฮ่างวังแก้ว ม.5 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง26 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการเสริมผิวจรากรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0070 บ้านฮ่างวังแก้ว-บ้านปางสัก ช่วงบ้านฮ่างวังแก้ว ม.5 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง26 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านขอเหนือ ม.9-บ้านทุ่งบอม ม.11 ต.บ้านขอ-บ้านถ้ำ ม.1 ต.ทุ่งกว่าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง16 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านขอเหนือ ม.9-บ้านทุ่งบอม ม.11 ต.บ้านขอ-บ้านถ้ำ ม.1 ต.ทุ่งกว่าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง16 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)16 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องบล็อกโรยหิน ชนิดลากจูง แบบกลไกสำหรับโรยหินและเกลี่ยหิน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องบล็อกโรยหิน ชนิดลากจูง แบบกลไกสำหรับโรยหินและเกลี่ยหิน จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสองแควสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสองแควสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้าง เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหลัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้าง เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหลัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง .. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ..5 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านต้นผึ้ง หมู่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านนาคตพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านนาคตพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านไหล่หิน หมู่ 6 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน บ้านไหล่หิน หมู่ 6 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาหารอเนกประสงค์บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาหารอเนกประสงค์บ้านนาโป่งหาญ หมู่ที่ 7 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางอ้า ม.4 ตำบลเวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เชื่อมถนนเถิน-ทุ่งเสลี่ยม 3 ม.ค.61 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านปางอ้า ม.4 ตำบลเวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง เชื่อมถนนเถิน-ทุ่งเสลี่ยม 3 ม.ค.61 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชน ใช้ร่วมกันเขตพื้นที่ตำบลพิชัย และตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง28 ธ.ค.60 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชน ใช้ร่วมกันเขตพื้นที่ตำบลพิชัย และตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง28 ธ.ค.60 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สำรับประชาชนเขต ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 26 ธ.ค.60 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ สำรับประชาชนเขต ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 26 ธ.ค.60 ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค.60 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค.60 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านนิคมเขต 3 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 15 ธ.ค.60 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านนิคมเขต 3 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 15 ธ.ค.60 ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านปงท่าขัว ม.10 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านปงท่าขัว ม.10 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 27 พ.ย.60 ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านสันโป่ง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านสันโป่ง ม.3 ต.เสริมกลาง-บ้านปงประดู่ ม.11 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันในเขตพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา โดยทำการก่อสร้าง ณ บ้านนิคมเขต 3 หมู่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านปงท่าขัว วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านปงท่าขัว ม.10 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดี่ยว จำนวน 2 จุด จุดที่ 1บ้านปางมะโอ ม.4 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง จุดที่ 2 บ้านปันเหนือ ม.4 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด