ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 – บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0023 บ้านท่าขัว – บ้านห้วยไร่ ช่วงบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 – บ้านทุ่งหก หมู่ที่ 5 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0051 แยกทางหลวงหมายเลข 106 – บ้านแม่ถอด ช่วงบ้านแม่ถอด หมู่ที่ 2 บ้านนาไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0051 แยกทางหลวงหมายเลข 106 – บ้านแม่ถอด ช่วงบ้านแม่ถอด หมู่ที่ 2 บ้านนาไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด