ประกาศประกวดราคา สอบราคา
(ยกเลิกตามข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ฯ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน - คลองบาราเกต ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควโต๊ะเหลง ตำบลควนโดน - คลองบาราเกต ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างซ่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สต.ถ.1-0031 บ้านเกาะใหญ่-บ้านบูเก็ตยามู หมุ่ที่3 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง โดยวิธีพิเศษ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างซ่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สต.ถ.1-0031 บ้านเกาะใหญ่-บ้านบูเก็ตยามู หมุ่ที่3 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง โดยวิธีพิเศษ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านผัง19 หมู่ที่8 ตำบลนิคมพัฒนา - โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ หมู่ที่2 ตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีพิเศษ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านผัง19 หมู่ที่8 ตำบลนิคมพัฒนา - โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ หมู่ที่2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีพิเศษ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เลขที่ 01/2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เลขที่ 01/2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด