กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเจตจำนงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2565 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเจตจำนงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2563 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเจตจำนงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2562 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด