กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรม ภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด