อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ประกาศ เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการ ดำเนินการ และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 199 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด