อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
พระราชบัญญัติ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด