กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561-2565 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด