เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมันที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ (Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2561 จังหวัดบึงกาฬ (คะแนนรวม 5 ด้าน) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด