มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ... เชื่อมโยง
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
... อ่านทั้งหมด