มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หนังสือเวียน กรณีต้องการเอกสารเพิ่มโปรดใช้บริการค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่หน้าแรก วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
มาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และสถานการณ์ภัยแล้ง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นระเบียบการปฎิบัติตามระเบียบฯ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด