สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาเช่าอาคารและห้องน้ำ ห้องละหมาด ตลาดนัดควนโดน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปี 2560 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าอาคารและห้องน้ำ ห้องละหมาด ตลาดนัดควนโดน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปี 2561 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัญญาเช่าอาคารและห้องน้ำ ห้องละหมาด ตลาดนัดควนโดน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปี 2561 ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเดิมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2561 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัญญาเช่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเดิมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2561 ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าตลาดนัดควนโดน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และ สัญญาเช่าตลาดนัดชายแดนไทย - มาเลเซีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัญญาเช่าตลาดนัดควนโดน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และ สัญญาเช่าตลาดนัดชายแดนไทย - มาเลเซีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเดิม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัญญาเช่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลเดิม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ... อ่านต่อ
สัญญาเข่าห้องศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น(ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล) อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 สัญญาเข่าห้องศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในท้องถิ่น(ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล) อาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด