นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ... เชื่อมโยง
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ... อ่านต่อ
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด