ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
การประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด