พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Soil Cement Base) จำนวน 17 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก.3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม ภายในสถานีขนส่ง 
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (แบบ Soil Cement Base) จำนวน 17 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ 11 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล – บ้านชุมภูทอง หมู่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก.3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลป่งไฮ – บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
8ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (แบบ Soil Cement Base) ทางหลวงท้องถิ่น บก.3114 สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 
9ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (แบบ Soil Cement Base) ทางหลวงท้องถิ่น บก.3114 สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล 
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ 11 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล – บ้านชุมภูทอง หมู่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก.3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนพัฒนาสี่ปี 
2แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3ประกาศแก้ไขแผน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 
4ประกาศโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานลดขั้นตอนฯ 
5ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ปรับปรุงครั้งที่ ๔ 
6ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
7แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8แผนพัฒนาสี่ปี 
9แผนอัตรากำลัง 
10 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
11 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณ 
2แผนการดำเนินงาน 
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายประจำปี 2562 
6งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
7แผนการดำเนินงาน 
8แผนพัฒนาสี่ปี 
9แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
10แผนอัตรากำลัง 
11 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
12 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
13เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
14เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
15ประกาศใช้แผนดำเนินงาน2562 
16ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) 
17เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
18ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
19ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
20ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
21ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ๔ ปี 
22แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
23แผนอัตรากำลัง 3 ปี 
24ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
25แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 
26แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 
27แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 
28แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 
29แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 
30ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
31ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
32ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
33ประกาศใช้แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
34แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
35แผนพัฒนา 5 ปี 
36ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือสำหรับประชาชน 
2ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
3คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
4ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
5คำสั่ง อบจ. บึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
6คำสั่ง อบจ. บึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
7คำสั่ง อบจ. บึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
8คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
9คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
10คู่มือการปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
11คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน 
12 คู่มือสำหรับประชาชน 
13 คู่มือสำหรับประชาชน(2) 
14ประกาศโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานลดขั้นตอนฯ 
15คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการปิดสถานที่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นระเบียบการปฎิบัติตามระเบียบฯ 
2 แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
3 มาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และสถานการณ์ภัยแล้ง 
4หนังสือเวียน กรณีต้องการเอกสารเพิ่มโปรดใช้บริการค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีที่หน้าแรก 
5 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
2ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บก. 3011 บ้านเหล่าคาม หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจั้น – บ้านกุดสิม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
4ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.ถ.๑-๐๐๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็คทรอนิกส์ 
5ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. 1-0009 บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อง – บ้านคำบอนหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านใหม่ชัยพร หมู่ที่ 11 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ-บ้านเทพมีชัย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายทาง บก.ถ.1-0017 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลศรีชมภู-บ้านขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
8 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก 3032 บ้านบูรพา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ-บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ที่ 15 ตำบลป่งไฮ-บ้านโพธิ์น้ยอ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place recycling) จำนวน 7 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น บก.3114 สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ - บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
12 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวง 2095 บ้านสุดสาคร หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหญ้านาง-บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
13ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ ๑๑ ตำบลศรีวิไล – บ้านชมภูทอง หมู่ ๗ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ 11 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล – บ้านชุมภูทอง หมู่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก.3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
16ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ ๑๑ ตำบลศรีวิไล – บ้านชมภูทอง หมู่ ๗ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
17ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโคกกระแช หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำเจริญ – บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน 
20ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
21ประกาศ : ประกวดราคาโครงการเสริมผิวจราจรสายทางบ้านนางาม หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสำราญ – บ้านโนน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Over Lay) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก 3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
23ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนเสถียร์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด – บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) 
24ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกระแช หมู่ที่ ๘ ตำบลถ้ำเจริญ – บ้านคำไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.ถ.1-0014 บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 อำเภอศรีวิไล – บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บก.1015 บ้านดงเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล – บ้านคำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
27ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.1015 บ้านดงเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล – บ้านคำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
28ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
29ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านชัยพร หมู่ ๑๒ ตําบลโนนศิลา อําเภอปากคาด - บ้านนาเจริญ หมู่ ๑ ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
30ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บก.ถ 1-0012 บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง - บ้านดอนกลาง หมู่ 1 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
31ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 ตำบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
32ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 ตำบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
33ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านชัยพร หมู่ ๑๒ ตําบลโนนศิลา อําเภอปากคาด - บ้านนาเจริญ หมู่ ๑ ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
34ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บก.ถ 1-0012 บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง - บ้านดอนกลาง หมู่ 1 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
35ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านคำบอนใหม่ หมู่ 13 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
36ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านคำบอนใหม่ หมู่ 13 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยอง หมู่ 4 ตำบลหนองยอง - บ้านดาลบังบด หมู่ 7 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา - บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก 
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าเจริญ หมู่ 12 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านวังหลวง หมู่ 1 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 
10 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 
11 รายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 
12 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
15สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 
17 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 
24 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 
26 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 
28 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
30 สรุปการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
31 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 
32 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน เมษายน 2564 
33 สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 
34 สรุปจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 
35 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกรกฎาคม 2564 และเดือนสิงหาคม 2564 
37 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2564 
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 
40สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในรอบเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 
41 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1อบจ.บึงกาฬพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดจอกแหนผักตบชวา  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2ข้อบัญญัติงบประมาณ 
3 ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
4คู่มือสำหรับประชาชน 
5 ประกาศขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการปฎิบัติงานบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
6ประกาศโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานลดขั้นตอนฯ 
7ประกาศโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานลดขั้นตอนฯ 
8 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
9 ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2555 
10ประกาศเรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน กันยายน 2561 
11 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558 
12 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
14ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เชิญเสนอราคารถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสาร เพื่อกำหนดราคากลาง 
15ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
16แผนการดำเนินงาน 
17แผนการปฎิบัติงานประจำปี 
18แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 
19แผนพัฒนาสี่ปี 
20แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
21แผนอัตรากำลัง 
22รายงานผลการดำเนินงาน 
23 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สตง. 
24 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2561 
25 รายงานผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
26รายรับรายจ่าย 
27สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
28 อำนาจหน้าที่ 
29ประกาศ เรื่องการแก้ใขแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
30รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
31 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
32รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒  
33 วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
35 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
36 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
37 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
38 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
39 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
40 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
41 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
42 รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
43 รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 
44 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
45 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
46รายงานผลการดำเนินงาน 
47 การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 
48 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2561 
49 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 
50 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
51 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2561 
52ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
53ประกาศบัญชีรายชื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
54ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
55รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
56 กฎกระทรวง กฎระเบียบ : กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 
57 กฎระเบียบ : กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
58 กฎระเบียบ : กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
59 กฎระเบียบ : กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
60 กฎระเบียบ : พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
61ประกาศ อบจ.บึงกาฬ เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน กันยายน 2561 
62 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง 
63 เรื่อง แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
64รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
65รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
66ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
67ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
68ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ 6 เดือน (ครึ่งปีหลัง) 
69ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
70เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี ๒๕๖๓ 
71ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
72ประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
73ประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
74ประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
75ข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
76ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง 
77ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
78ประกาศ ข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
79ประกาศ เรื่อง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 
80ประกาศ เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ประจำ ๖ เดือน (ครึ่งปีแรก) 
81ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 
82รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ อบจ.บึงกาฬ 
83แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ไตรมาสที่ 1 
84รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
85แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2563 
86อบจ.บึงกาฬรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
87ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
88รายงานงบประมาณ เดือนกรกฏาคม 2563 
89รายงานงบประมาณ เดือนกันยายน 2563 
90ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
91ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
92รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563 
93รายงานการตรวจสอบการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2563 ของ อบจ.บึงกาฬ 
94การแต่งตั้งรักษาราชการแทน การมอบหมายอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
95ประกาศใช้แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
96การแต่งตั้งรักษาราชการแทน การมอบหมายอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
97ประกาศการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ 
98ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน 
99ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 
100ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
101ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องผลการจัดเก็บรายได้ประจำ ๖ เดือน (ครึ่งปีแรก) 
102รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน 
103ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน 
104ประกาศเผนแพร่แผน (รายจ่ายค้างจ่าย) จำนวน 4 โครงการ 
105ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม ภายในสถานีขนส่ง 
2ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้าง 
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
7 รายงานขอซื้อขอจ้าง 
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ 11 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล – บ้านชุมภูทอง หมู่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก.3114 บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านชุมภูทอง หมู่ที่ 7 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ ๑๑ ตำบลศรีวิไล – บ้านชมภูทอง หมู่ ๗ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
11 ประกาศคณะกรรมการข้อม ู ลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา ที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
12ประกาศราคากลางการจ้างเหมาเช่าเต้นท์โดมพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
13ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง หมู่ ๑๑ ตำบลศรีวิไล – บ้านชมภูทอง หมู่ ๗ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
14 สัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ E2.2561 
15 สัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ E3.2561 
16 สัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ E4.2561 
17 สัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ E5.2561 
18 สัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ E6.2561 
19 สัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่ E6.2562 
20 สัญญาซื้อขายสัญญาเลขที่ E1.2561 
21 สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
22ประกาศ อบจ.บึงกาฬ : ประกาศราคากลางการจ้างเหมาเช่าเต้นท์โดมพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
23ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาสวรรค์ – บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโคกกระแช หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำเจริญ – บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25ประกาศ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจร สายทางบ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสำราญ – บ้านโนน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีโอเวอร์เลย์ (Over Lal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก 
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลโซ่ – บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก 
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก 
30ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บก.1015 บ้านดงเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล – บ้านคำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
31ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.ถ.๑-๐๐๑๔ บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ ๕ อําเภอศรีวิไล - บ้านโนนจําปา หมู่ที่ ๖ ตําบล โนนสมบูรณ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
32ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บก.1015 บ้านดงเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล – บ้านคำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
33ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
34ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านชัยพร หมู่ ๑๒ ตําบลโนนศิลา อําเภอปากคาด - บ้านนาเจริญ หมู่ ๑ ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
35ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บก.ถ 1-0012 บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง - บ้านดอนกลาง หมู่ 1 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
36ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 ตำบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
37ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 ตำบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
38ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 ตำบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
39ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ 16 ตำบลเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ 2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายทาง บก.ถ. ๑-๐๐๐๙ บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อง - บ้นคำบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายทาง บก.ถ. ๑-๐๐๐๙ บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อง - บ้นคำบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายทาง บก.ถ. ๑-๐๐๐๙ บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านต้อง - บ้นคำบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
44ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.1014 (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay) สายบ้านห้วยเดือนห้า - บ้านหนองแวงใน (บ้านห้วยเดือนห้า หมู่ 8 ตำบลหนองยอง - บ้านหนองแวงใน หมู่ 7 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ) 
45ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.1014 (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay) สายบ้านห้วยเดือนห้า - บ้านหนองแวงใน (บ้านห้วยเดือนห้า หมู่ 8 ตำบลหนองยอง - บ้านหนองแวงใน หมู่ 7 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ) 
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
47ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.1014 (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay) สายบ้านห้วยเดือนห้า - บ้านหนองแวงใน (บ้านห้วยเดือนห้า หมู่ 8 ตำบลหนองยอง - บ้านหนองแวงใน หมู่ 7 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ)  
48ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านคำบอนใหม่ หมู่ 13 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
49ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านคำบอนใหม่ หมู่ 13 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
50ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านคำบอนใหม่ หมู่ 13 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ 3 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
51ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก 2005 บ้านศรีวิไล หมู่ 1 ตำบลศรีวิไล - บ้านนาแสง หมุ่ 1 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีคัดเลือก 
53ประกาศผู้ชนะซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา 
54ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเจริญกลาง หมู่ 13 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมือง - บ้านชัยพร หมู่ 12 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  
55ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสมประสงค์ หมู่ 12 ตำบลหอคำ – บ้านหนองหมู หมู่ 5 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ