ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
วันที่ 28 กันยายน 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็น ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (เซียร์รังสิต) จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอริญชัย สุขใจ และนางมณธิญา เถาว์อั้น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด