ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยเป็นการสร้างที่อยู่อาศัย ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว โดยได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการเริ่มต้นในการสร้างที่อยู่อาศัย และบริจาคสิ่งของ ปัจจัย ให้กับเจ้าของบ้าน ในการดำรงชีวิตต่อไป อ่านต่อ ...
เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในการนี้ นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จากเทศบาลตำบลปัว ได้เยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มารับบริการด้วย อ่านต่อ ...
เทศบาลตำบลปัวเปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุการเริ่มป่วย (Local Quarantine) เทศบาลตำบลปัว เพื่อรองรับและสังเกตอาการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 17 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว ได้ทำการเปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุการเริ่มป่วย (Local Quarantine) เทศบาลตำบลปัว เพื่อรองรับและสังเกตอาการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ให้เกียรติในการร่วมเปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุการเริ่มป่วย (Local Quarantine) เทศบาลตำบลปัว ร่วมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว ร่วมเปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุการเริ่มป่วย (Local Quarantine) เทศบาลตำบลปัว เทศบาลตำบลปัว ได้เตรียมความพร้อม ในด้านสถานที่ อุปกรณ์ในการใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมรองรับผู้สังเกตอาการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมีจำนวนเตียงที่รองรับทั้งหมด 6 เตียง แยกส่วน สถานที่ในการรับประทานอาหาร ห้องน้ำ จุดซักล้าง จุดทิ้งขยะ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมในการให้บริการ โดยในการเปิดวันนี้ ได้มีการจำลองสถานการณ์ กรณี มีผู้สังเกตอาการ ได้เข้าพักสังเกตอาการ และการดำเนินกิจกรรมภายในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุการเริ่มป่วย อ่านต่อ ...
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร”
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่ 2 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร” วันแรก รุ่นที่ 1, 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สำหรับการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารที่ปฏิบัติงานในสถานที่จำหน่ายอาหารได้มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำนโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ สุขวิทยาส่วนบุคคลสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร รวมทั้งมีการสาธิตการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยมีนายธวัชชัย ธนูสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุข จากสาธารณสุขอำเภอปัว และนายดุริยะ กุณรินทร์ เภสัชกร ดูแลงานอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นวิทยากรให้ความรู้ อ่านต่อ ...
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายมานิตย์ บุญเทพ ปลัดอาวุโส อำเภอปัว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ. อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอบ่อเกลือ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ การจัดโครงการเป็นการนำขยะอันตรายจากชุมชนของจังหวัดน่าน นำส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอบ่อเกลือ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ แต่ละที่ก็จะรวบรวมและนำส่งขยะอันตราย ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปัว ได้จัดให้มีถังขยะอันตราย ณ ศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ครบทั้ง 13 หมู่บ้าน มีการเก็บรวบรวมไว้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปัว และรอการกำจัดตามโครงการบริหารจัดการขยะ ต่อไป พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะอันตรายกับให้ 13 หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลปัว อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด