ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (04/10/2564)
เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป (04/10/2564)
เทศบาลตำบลปัวเปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุการเริ่มป่วย (Local Quarantine) เทศบาลตำบลปัว เพื่อรองรับและสังเกตอาการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (17/09/2564)
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร” (02/09/2564)
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน (18/08/2564)
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (28/07/2564)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 (29/04/2564)
การรับมอบนโยบายท้องถิ่นจังหวัดน่าน (13/05/2563)
ที่อยู่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปัว เลขที่ 400 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 (10/03/2563)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (10/03/2563)