ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ประมูลราคาให้เช่าตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0013 ถนนสายสุทธิรัตน์ บ้านปรางค์พัฒนา 1 – บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัสท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0014 ถนนสายสลีเมือง บ้านนาป่าน-บ้านบ้านร้อง หมู่ที่1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0002,9-0003,9-0005,9-0006,9-0009,9-0010 ภายในเขตเทศบาลตำบลปัว บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 6 สาย ด้วยวิธีป วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0015 สายสองลื้อ บ้านขอน-บ้านป่าลาน หมู่ที่1,5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด